Warto zwrócić uwagę na ten wyrok, gdyż przypomina on o kluczowym warunku skorzystania z ulgi na tzw. darowizny kościelne. Szczególnie teraz, gdy niektórzy zaczynają przygotowywać się do rozliczenia podatkowego.

Do końca 2005 roku przesłanką umożliwiającą skorzystanie z tej ulgi podatkowej było przekazanie darowizny kościelnej osobie prawnej, wydanie pokwitowania przyjęcia darowizny przez obdarowaną kościelną osobę prawną, jej wydatkowanie przez obdarowanego na cele kościelnej działalności charytatywno-opiekuńczej w okresie krótszym niż 2 lata od jej otrzymania i złożenie przez obdarowanego – w okresie 2 lat od otrzymania darowizny – sprawozdania o przeznaczeniu darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą.

Począwszy od stycznia 2006 roku do przepisów ustawy o PIT dodany został ust. 6d, który nakazał stosowanie odpowiednio ustępu 7 do darowizn dokonywanych i odliczanych dla celów podatku dochodowego na podstawie odrębnych ustaw. Oznacza to, że również darowizny dokonane na podstawie tzw. ustaw kościelnych, np. ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w RP, powinny być udokumentowane przelewem na rachunek bankowy. Nadal oczywiście, dla skuteczności dokonania pełnego odliczenia takiej darowizny, konieczne jest spełnienie innych wskazanych warunków, w szczególności przedstawienia przez obdarowany kościół (czy parafię) sprawozdania o przeznaczeniu darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą.

Jak wskazuje omawiany wyrok, pomimo że warunek udokumentowania darowizny istnieje w przepisach ustawy o PIT od kilku lat, nie wszyscy mają jego pełną świadomość. Warto więc pamiętać o tym, przystępując do przygotowania zeznań za rok 2010.