Czynność taka będzie uznana za wykonaną w dniu poprzedzającym dzień zmiany stawki podatku (31 grudnia 2010 r.) – w zakresie jej części wykonywanej do dnia poprzedzającego dzień zmiany stawki podatku oraz z upływem tego okresu – w zakresie jej części wykonywanej od dnia zmiany stawki (1 stycznia 2011 r.).

W przypadku gdy nie jest możliwe określenie, w jakim zakresie nastąpiło wykonanie części podlegających opodatkowaniu (usług) w powyższych okresach, konieczne będzie proporcjonalne opodatkowanie czynności nowymi i starymi stawkami w zależności od okresu ich świadczenia.

W przypadku usług telekomunikacyjnych, dostaw energii elektrycznej i gazu, a także usług komunalnych, w stosunku do których wystawiono już fakturę VAT, a po wystawieniu tej faktury uległa zmianie stawka podatku w odniesieniu do okresów rozliczeniowych objętych wystawioną fakturą, może być stosowana stawka obowiązująca przed dniem zmiany stawki podatku. Warunkiem jest to, że w pierwszej fakturze wystawianej po dniu zmiany stawki podatku, nie później jednak niż w ciągu 6 miesięcy od dnia zmiany stawki, uwzględniona zostanie korekta rozliczenia objętego fakturą wystawioną przed dniem zmiany stawki.

Zmiana stawki podatku w odniesieniu do czynności, która zostanie wykonana 1 stycznia 2011 r. lub po tym dniu, w związku z którą otrzymano całość lub część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, i której otrzymanie powoduje powstanie obowiązku podatkowego, nie powoduje zmiany wysokości opodatkowania całości lub części należności, otrzymanej przed dniem zmiany stawki podatku.

Zatem, jeżeli do końca 2010 roku podatnik otrzyma całość zapłaty za usługę, która zostanie uznana za wykonaną w dniu lub po dniu zmiany stawki podatku, prawidłowe będzie zastosowanie starej stawki, np. 7 proc. lub 22 proc., w odniesieniu do całości należności.