Problem dotyczący określenia zakresu pojęcia „interpretacja prawa podatkowego” był przedmiotem rozstrzygnięcia Naczelnego Sądu Administracyjnego w wyroku z 4 listopada 2010 r. (sygn. akt II FSK 1019/09). W stanie faktycznym będącym przedmiotem orzeczenia podatnik zwrócił się z wnioskiem o interpretację w sprawie sposobu obliczenia kwoty wykorzystanej pomocy publicznej na potrzeby amortyzacji dokonywanej jednorazowo. Dyrektor izby skarbowej w imieniu ministra finansów wydał postanowienie, na mocy którego odmówił wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o wydanie interpretacji, argumentując, że wydanie interpretacji w żądanym zakresie oznaczałoby dokonanie wykładni przepisów dotyczących pomocy publicznej, które nie są przepisami prawa podatkowego.

Stanowiska organu nie podzielił wojewódzki sąd administracyjny, a następnie Naczelny Sąd Administracyjny. W ocenie NSA podatnik w trosce o swoje bezpieczeństwo prawne ma również prawo oczekiwać wyjaśnienia przez właściwy organ wątpliwości dotyczących pozapodatkowych regulacji, gdy wpływają one na jego sytuację podatkową.

Zatem podatnik miał prawo do ochrony wynikającej z interpretacji, której zdaniem sądu bezzasadnie mu odmówiono. Ponadto NSA powołał się na stanowisko sądów administracyjnych, zgodnie z którym obowiązek udzielania interpretacji prawa podatkowego należy rozszerzyć również na przepisy regulujące elementy, od których zależy opodatkowanie i jego wysokość.

Należy zauważyć, że stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażone w zaprezentowanym wyroku jest korzystne i racjonalne z punktu widzenia sytuacji prawnej podatnika. Często bowiem w praktyce, tak jak w omawianym stanie faktycznym, niepodatkowe przepisy mają wpływ na prawa i obowiązki podatkowe.