1 Złóż wniosek do naczelnika urzędu celnego o wydanie pozwolenia

Osoba, która chce otworzyć i prowadzić magazyn czasowego składowania, musi złożyć pisemny wniosek do naczelnika urzędu celnego właściwego ze względu na przewidywaną lokalizację magazynu o wydanie stosownego pozwolenia.

Wniosek ten powinien zawierać określenie rodzaju towarów, które mają być składowane, oraz przewidywaną lokalizację, powierzchnię i kubaturę magazynu. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające prowadzenia działalności gospodarczej, opis miejsca, w którym ma być prowadzony magazyn, jego plan sytuacyjny oraz opis warunków, które mają zapewnić nienaruszalność i tożsamość towarów.

Należy określić również planowany termin rozpoczęcia działalności, projekt regulaminu prowadzenia magazynu oraz wzór ewidencji towarów składowanych w magazynie.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz kolejne kroki:

- Zapewnij dozór celny towarów w miejscu założenia magazynu

- Odbierz pozwolenie przyznane przez naczelnika urzędu celnego

- Załóż ewidencję towarów w formie książkowej lub elektronicznej

To jest tylko część artykułu. Zobacz pełną wersję w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak we właściwy sposób założyć magazyn celny.