Z punktu widzenia podatników nieprowadzących działalności gospodarczej jedną z istotniejszych zmian przewidywanych przez tę nowelizację jest doprecyzowanie możliwości korzystania z tzw. ulgi internetowej w przypadku użytkowania internetu mobilnego. Dotychczas przepisy jasno tej kwestii nie rozstrzygały, a interpretacje wydawane przez władze podatkowe również były niejednoznaczne. Pod rządami zmienionych przepisów korzystanie z internetu również poza miejscem zamieszkania powinno pozwolić na odliczenie podatkowe.

Jednocześnie dopuszczono możliwość złożenia oświadczenia o wspólnym opodatkowaniu jedynie przez jedno z małżonków. Ta zmiana powinna pozwolić na uniknięcie wielu sytuacji, w których małżonkowie nie mogli dokonać wspólnego rozliczenia ze względu na niezłożenie dwóch zgodnych oświadczeń w ramach zeznania w terminie przewidzianym przez przepisy. Kolejną ze zmian, jak się wydaje, wywołaną praktyką rynkową oraz wieloma orzeczeniami sądów administracyjnych, jest doprecyzowanie, kto z podatników może korzystać z rozliczenia w ramach tzw. rozliczenia przez rodzica samotnie wychowującego dziecko. Zgodnie z przyjętymi zmianami samotny rodzic (np. panna, rozwodnik, itp.) musi de facto samotnie wychowywać dziecko. Zmiana ma na celu wykluczenie możliwości skorzystania z tej preferencyjnej formy opodatkowania w przypadku osób funkcjonujących i wychowujących dzieci w nieformalnych związkach (konkubinacie).

Nowelizacją zajmie się teraz Senat, a następnie trafi ona do prezydenta. Aby zachować odpowiednie vacatio legis, powinna ona zostać opublikowane w Dzienniku Ustaw do końca listopada tego roku.