Jedną z podstawowych kompetencji rady gminy, o której warto pamiętać przed końcem roku, jest możliwość regulowania podatków i opłat lokalnych. Szczególnie szerokie możliwości rada gminy ma w zakresie opłat lokalnych (jest to m.in. opłata targowa, opłata uzdrowiskowa) – w tym zakresie bowiem organ ma możliwość m.in. ustalania zasad poboru, terminu płatności, może zarządzić pobór tych opłat w drodze inkasa, jak również wprowadzać inne niż wymienione w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613) zwolnienia przedmiotowe od opłat lokalnych. Rada gminy może również ustalić wysokość stawek opłat lokalnych, z tym że przedmiotowe stawki nie mogą przekroczyć górnych granic kwotowych określonych na każdy rok przez ministra finansów.

Rada gminy ma również możliwość ustalania wysokości stawek w podatku od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych. Pamiętać jednak należy, że również w tym zakresie rada gminy jest ograniczona maksymalną wysokością stawek.

Jeżeli rada gminy nie ustali w danym roku stawek podatków lub opłat lokalnych, stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym dany rok. W tym zakresie należy zwrócić uwagę na pewną wątpliwość, która może powstać, jeżeli odpowiednia uchwała rady gminy zostanie uchwalona jeszcze w grudniu danego roku, ale wejdzie w życie już w nowym roku. W celu zachowania pełnej poprawności, radni powinni pamiętać o podjęciu uchwał w zakresie zmian stawek podatków i opłat odpowiednio wcześniej – pozwoli to uniknąć wątpliwości.