Opłata targowa została uregulowana w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613). Opłata targowa nakładana jest na osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują sprzedaży na targowiskach. Targowisko nie zostało bliżej określone przez ustawodawcę. W związku z tym za targowisko może być uważane każde miejsce, w którym jest prowadzony handel.

Opłatą targową objęte są wyłącznie czynności zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży, a nie np. usługi prowadzone na targowiskach. Opłata targowa wymagana jest z chwilą wyjścia z ofertą sprzedaży, polegającą na wystawieniu towaru z oznaczeniem jego ceny. Właściwym organem do poboru opłaty targowej jest wójt, burmistrz bądź prezydent miasta, miejscowo właściwy według miejsca położenia targowiska. Podmiot zobowiązany jest do zapłaty opłaty targowej w dniu dokonywania sprzedaży na targowisku. Opłata targowa nie może być nakładana przez organ z góry lub z dołu za określony czas. Wprowadzenie opłaty zryczałtowanej za określony czas z góry doprowadziłoby do obowiązku zapłaty opłaty bez wcześniejszego powstania zobowiązania podatkowego. Z kolei uiszczenie opłaty z dołu spowodowałoby zaległość podat- kową wraz z odsetkami za każdy dzień opóźnienia. Wysokość stawki opłaty targowej określonej przez radę gminy nie może przekraczać ustalonych stawek ustawowych.