Umowy pożyczki są chyba jednymi z najczęściej zawieranych transakcji. Pożyczki mogą być zawarte w ramach rodziny, przez znajomych czy z różnymi instytucjami.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Umowa pożyczki, której wartość przekroczy pięćset złotych, powinna być sporządzona w formie pisemnej.

Obowiązki podatkowe

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi temu podlegają m.in. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. Konieczność rozliczenia podatkowego przy umowie pożyczki i umowie depozytu nieprawidłowego ciąży na biorącym pożyczkę lub przechowawcy.

Warto wiedzieć, że obowiązek zapłaty podatku ciąży na podatnikach tego podatku. Jeżeli obowiązek podatkowy ciąży na kilku podmiotach albo na stronach umowy zamiany, albo wspólnikach spółki cywilnej, zobowiązanymi solidarnie do zapłaty podatku są odpowiednio te podmioty, strony umowy zamiany albo wspólnicy spółki cywilnej.

Podstawę opodatkowania przy umowie pożyczki i umowie depozytu nieprawidłowego stanowi kwota lub wartość pożyczki albo depozytu. Przy pożyczce udzielonej spółce przez wspólnika będzie to kwota lub wartość pożyczki.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy opodatkować otrzymane pożyczki.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz więcej na temat:

- Zwolnienia z podatku od towarów i usług udzielonych pożyczek
- Zaliczenia spłaty pożyczki do kosztów uzyskania przychodów
- Umowy pożyczki zawartej między polskimi podatnikami za granicą