W przypadku pewnych kategorii pojazdów zakres prawa do odliczenia VAT jest ograniczony do 60 proc. kwoty VAT z faktury, w sumie do 6 tys. zł dla jednego samochodu. Należy jednak pamiętać, że obecnie w wyniku wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE (dawniej ETS) w sprawie C-414/07 Magoora, istniejące w ustawie o VAT ograniczenia w praktyce nie dotyczą tzw. samochodów z kratką oraz pojazdów spełniających kryteria pełnego odliczenia według tzw. wzoru Lisaka.

Rada Unii Europejskiej 27 września wydała decyzję upoważniającą Polskę do czasowego wprowadzenia ograniczeń w odliczaniu VAT od nabycia, wynajmu, leasingu itp. określonych kategorii pojazdów. Zakres upoważnienia oraz limity odliczeń są generalnie zbieżne z obecnymi przepisami ustawy o VAT. Celem prawodawcy polskiego jest więc powrót od 1 stycznia 2011 r. do stosowania obecnie zapisanych w ustawie ograniczeń, tj. objęcie nimi również tych kategorii pojazdów, które uprawniają do pełnego odliczenia w wyniku wyroku ETS. Jednocześnie decyzja Rady upoważnia Polskę do zaprzestania opodatkowania użytku prywatnego pojazdów objętych tym ograniczeniem.

Regulacje wprowadzone na podstawie decyzji Rady powinny zawierać przepisy przejściowe umożliwiające odliczanie VAT na dotychczasowych zasadach w przypadku umów najmu itp. zawartych przed wejściem ustawy nowelizującej. Przedsiębiorcy rozważający w najbliższych miesiącach długoterminowy wynajem samochodu, powinni rozważyć zawarcie umowy w terminie umożliwiającym skorzystanie z przepisów przejściowych, o ile planują wynająć pojazd, który po nowelizacji utraci status samochodu uprawniającego do pełnego odliczenia VAT (choć niestety od 2011 r. nie będzie w takim przypadku możliwe odliczanie VAT od paliwa).