Stosownie do art. 16 umowy z 4 czerwca 1992 r. między Polską a Cyprem w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, wynagrodzenia dyrektorów i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w umawiającym się państwie osiąga z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej spółki mającej siedzibę w drugim umawiającym się państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim umawiającym się państwie. W praktyce zastosowanie tego przepisu nie ogranicza się wyłącznie do dyrektorów pełniących funkcje w radach nadzorczych. Stanowi on podstawę również do podatkowych rozliczeń wynagrodzeń za pełnienie innych funkcji dyrektorskich.

Dochód polskiego podatnika z tytułu członkostwa w radzie dyrektorów spółki mającej siedzibę na Cyprze może być opodatkowany na Cyprze oraz w Polsce. Oznacza to, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód, bez względu na to, czy dochód ten podlegać będzie opodatkowaniu w państwie rezydencji. Osiągnięty z tego tytułu dochód będzie w Polsce zwolniony z opodatkowania. Jeżeli jednak dochód lub majątek będący własnością osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w umawiającym się państwie jest zwolniony z podatku w tym państwie, wówczas to państwo może jednak przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku takiej osoby wziąć pod uwagę dochód lub majątek zwolniony z opodatkowania. W efekcie, jeżeli podatnik uzyskałby w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Cyprze powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Stanowisko takie zostało zaprezentowane m.in. przez dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 14 września 2010 r. (nr IPPB2/415-631/10-2/MS1).