Rozwiedziony małżonek podatnika odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z byłym małżonkiem za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej. Odpowiedzialność ta ograniczona jest jednak do wysokości wartości przypadającego na zobowiązanego małżonka udziału w majątku wspólnym. Odpowiedzialność nie obejmuje odsetek za zwłokę oraz kosztów egzekucyjnych powstałych po dniu uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie, ani zobowiązań płatnika czy inkasenta.

Dla istnienia odpowiedzialności byłego małżonka wystarczy, by w trakcie małżeństwa powstało zobowiązanie podatkowe. Ustawodawca wprowadził jednak rozwiązania chroniące byłych małżonków. Rozwiedziony małżonek odpowiada całym swoim majątkiem, ale wyłącznie do wysokości wartości udziału w majątku wspólnym. Oznacza to, że w sytuacji, gdy w momencie rozwodu majątek wspólny był mniejszy niż zobowiązania podatkowe, organ podatkowy nie może sięgnąć do majątku osobistego (nawet istniejącego w trakcie małżeństwa) ani do majątku zgromadzonego po ustaniu małżeństwa.

Istotne jest, że udział w majątku wspólnym po ustaniu małżeństwa wynosi co do zasady 50 proc. i właśnie tyle mogą pochłonąć zaległe podatki.

Odpowiedzialność za długi małżonka jest solidarna, a zatem organ podatkowy w przypadku wydania stosownej decyzji ma wolny wybór, do którego z małżonków zwrócić się o zapłatę zaległości.