Ustawa o VAT przewiduje dwa rodzaje sprzedaży wysyłkowej: z terytorium kraju, gdy towar jest wysyłany lub transportowany przez podatnika VAT do innego państwa członkowskiego oraz na terytorium kraju, gdy towar jest wysyłany lub transportowany z innego niż Polska państwa członkowskiego, przez podatnika podatku od wartości dodanej, a nabywcą jest polski podmiot.

W przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, jak i sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, jest ona opodatkowana na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów (a więc w przypadku sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju – opodatkowana w Polsce).

Wyjątkiem od tej zasady jest przekroczenie określonych limitów, powodujące, że sprzedaż wysyłkowa opodatkowana jest w państwie członkowskim wysyłki (a więc w przypadku przekroczenia określonego limitu sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju sprzedaż ta jest opodatkowana w Polsce).

W Polsce limit wynosi 160 tys. zł. Limity w danym państwie członkowskim mają znaczenie wyłącznie dla podatników z innych państw UE dokonujących sprzedaży wysyłkowej na terytorium tego kraju. Przekroczenie limitu powoduje, że od momentu jego przekroczenia sprzedaż wysyłkowa opodatkowana jest w państwie przeznaczenia. Dla podatnika oznacza to obowiązek rejestracji w danym państwie członkowskim oraz konieczność rozliczania podatku zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym państwie.

Podatnicy (polscy – w stosunku do sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju – jak również unijni – w stosunku do sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju) mogą wybrać miejsce opodatkowania na terytorium państwa przeznaczenia (a więc w przypadku sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju – w Polsce), składając pisemne zawiadomienie o skorzystaniu z tego wyboru (tzw. opcji).