To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

• Czy szkoła musi wystawiać PIT-8S
W ramach działania 2.2 ZPORR „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa wypłacono młodzieży z obszarów wiejskich stypendium w kwocie 1 tys. zł, tj. po 250 zł za cztery miesiące. Stypendyści złożyli oświadczenie PIT-2C. Czy szkoła jako płatnik musi wystawić uczniom PIT-8S?

• Czy można sumować limit zwolnienia
Urząd miasta na podstawie uchwały rady miejskiej będzie wypłacać stypendia sportowe. Stypendyści są uczniami lub studentami, bezrobotnymi oraz osobami pracującymi. Z powodu braku możliwości wypłaty stypendium każdorazowo za jeden miesiąc stypendia wypłacone będą jednorazowo za kilka miesięcy. Wysokość stypendium stanowić będzie kwotę przekraczającą wysokość zwolnienia z PIT do 380 zł. Czy płatnik może zastosować zwielokrotnienie zwolnienia 380 zł, gdy jednorazowa wypłata stypendium stanowi wyrównanie z kilku miesięcy?

• Czy umorzone czesne jest opodatkowane

Podatniczka jest studentką III roku na studiach dziennych niestacjonarnych – kierunek lekarski. W roku akademickim 2009/2010 została zwolniona z opłat za III rok studiów ze względu na wyjątkowo trudną sytuację materialną rodziców. Opłata za III rok nauki wynosiła 15 487 zł. Czy zwolnienie studenta z opłaty za studia w związku z trudną sytuacją materialną podlega PIT?

• Czy stypendia będą kosztem spółki
Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wydobycia węgla kamiennego. Każdego roku przyjmuje nowych pracowników. Spółka podpisuje umowy z uczniami szkół ponadgimnazjalnych oraz studentami wyselekcjonowanych kierunków. Zgodnie z umową stypendyści otrzymują od chwili podpisania umowy do chwili zakończenia nauki, tj. ukończenia szkoły lub studiów zgodnie z programem nauki, stypendium w określonej wysokości. Stypendia są wypłacane w miesięcznych ratach. Świadczeniem wzajemnym stypendystów jest zobowiązanie się do podjęcia pracy w spółce po ukończeniu nauki i przepracowanie w spółce określonej liczby lat. Czy wydatki spółki na takie stypendia będą dla niej kosztem podatkowym?

• Czy stypendysta może uzyskiwać dochód
Podatniczka jest zatrudniona w polskiej spółce. W 2006 roku podjęła studia zaoczne na kierunku konstrukcje budowlane, których celem było zwiększenie kwalifikacji do wykonywania obowiązków na stanowisku. Złożyła też wniosek o dofinansowanie nauki do fundacji utworzonej przez spółkę z siedzibą w Szwecji. Czy kwota otrzymana od fundacji stanowi stypendium zwolnione z PIT?

• Czy wydatki na studia będą kosztem
Spółka zatrudnia dwóch pracowników. Obie osoby są bardzo młode i niewykształcone, posiadają tylko maturę. Spółka chce wykształcić obie osoby na sprzedawców. Ma zamiar z tymi osobami podpisać umowę lub aneks, że po zakończeniu nauczania będą pracowały przez pięć lat w spółce i nie zrezygnują z pracy przed terminem, tak aby móc odpracować i przynieść oczekiwane efekty z pracy po zakończeniu edukacji. Czy wydatki na edukację będą kosztem spółki?

Zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej: Jak opodatkowana jest pomoc dla uczniów i studentów