Zwrot podlega oprocentowaniu wyłącznie w przypadku, gdy decyzja określająca wysokość kwoty zwrotu nie została wydana w terminie (czyli do dochodów dotyczących 2003 roku, w terminie sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku) lub kwota zwrotu nie została wypłacona w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji określającej wysokość kwoty zwrotu.

Oprocentowanie przysługuje w wysokości opłaty prolongacyjnej, która wynosi 50 proc. stawki odsetek za zwłokę. Oprocentowanie ustala się według stawki obowiązującej w dniu, w którym upłynął termin wypłaty kwoty zwrotu. Obecnie kwota odsetek za zwłokę wynosi 15 proc., więc gdyby stawka utrzymała się przez najbliższe miesiące, oprocentowanie zwrotu wyniosłoby 7,5 proc.

Oprocentowanie przysługuje za okres:

• od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin na wydanie decyzji, do dnia wypłacenia kwoty zwrotu włącznie - gdy decyzja określająca wysokość kwoty zwrotu nie została wydana w terminie sześciu miesięcy,

• od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin wypłacenia kwoty zwrotu, do dnia jej wypłacenia włącznie - gdy kwota zwrotu nie została wypłacona w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji o zwrocie.

Oprocentowanie nie przysługuje, jeśli do opóźnienia w wydaniu decyzji lub w zwrocie kwoty przyczynił się podatnik, lub opóźnienie powstało z przyczyn niezależnych od organu podatkowego.

W przypadku dochodów dotyczących 2002 roku sześciomiesięczny termin na wydanie decyzji, który decyduje o oprocentowaniu zwrotu, nie obowiązuje. Do dochodów z 2002 roku decyzja powinna być wydana do 30 listopada 2008 r.

13 dni

na złożenie wniosku o abolicję za 2002 rok