Kryzys finansowy spowodował pogorszenie się sytuacji finansowej wielu spółek i problemy w spłacie zobowiązań. W związku z tym może być konieczne zarejestrowanie tego faktu w księgach rachunkowych przez ich kontrahentów. Konieczne może być także dokonanie odpisu aktualizującego. Kwestie te reguluje art. 35b ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.). Zgodnie z jego treścią odpisów aktualizujących należy dokonać np. na należności przeterminowane dochodzone na drodze sądowej od dłużników nieposiadających majątku i postawionych w stan upadłości bądź likwidacji. W takiej sytuacji istnieje duże prawdopodobieństwo, że należności nie zostaną odzyskane.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.