PORADA

Podatnik podpisał umowę kredytową w listopadzie 2006 roku. W sierpniu 2007 roku deweloper wezwał go do podpisania aneksu zwiększającego cenę zakupu mieszkania. Dlatego podatnik w 2008 roku musiał podpisać z bankiem aneks o podniesienie kredytu zaciągniętego w 2006 roku o brakującą kwotę. Czy taka sytuacja nie wpływa na prawo do odliczania ulgi odsetkowej?

Jak wyjaśnia Stanisław Walenta, radca prawny, doradca podatkowy z kancelarii Krawczyk i Wspólnicy, jeżeli podatnik zaciągnął do końca 2006 roku kredyt na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, to może nadal korzystać z tzw. ulgi odsetkowej. Oczywiście z zastrzeżeniem, że spełnia wymogi określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednym z wymogów jest przeznaczenie kredytu na inwestycje związane z: budową budynku mieszkalnego albo wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego na nabycie prawa do nowego domu lub mieszkania, albo zakupem nowego budynku lub lokalu mieszkalnego albo nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego na cele mieszkalne.

Należy przypomnieć, że w ramach korzystania z ulgi odsetkowej podatnik może odliczać odsetki od dochodu do końca okresu spłacania kredytu, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2027 r. W ocenie Stanisława Walenty zawarcie w 2008 roku aneksu do umowy kredytowej z 2006 roku, zwiększającego kwotę udzielonego kredytu, nie ogranicza ani nie wyłącza prawa podatnika do korzystania z tej ulgi.

- Należy jednak podkreślić, że zdaniem organów skarbowych nie podlegają odliczeniu przez podatników odsetki zapłacone od kwoty kredytu zaciągniętej na wykończenie mieszkania - podkreśla ekspert.

To samo dotyczy kwot wykorzystanych na nabycie udziału w gruncie czy na nabycie przynależnego do lokalu miejsca postojowego lub garażowego. Stanisław Walenta przypomina, że podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia odsetek od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn 70 mkw. powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego dla celów obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy, określonej na rok zakończenia inwestycji.

2027 rok do końca tego roku można korzystać z ulgi odsetkowej