Czy istnieje definicja nadpłaty

Czy przepisy podatkowe zawierają definicję nadpłaty podatku?

Nie

Przepisy nie zawierają definicji realnej nadpłaty, tzn. nie określają cech, które temu pojęciu można przypisać. Wymieniają natomiast stany faktyczne, których zaistnienie pozwala przyjąć, że powstała nadpłata. Nadpłata powstaje wtedy, gdy dokonana przez podatnika wpłata z różnych względów przewyższa kwotę podatku wymaganą przepisami.

Za nadpłatę uważa się kwotę: nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku; podatku pobranego przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej; zobowiązania zapłaconego przez płatnika lub inkasenta, jeżeli w decyzji o ich odpowiedzialności określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej; zobowiązania zapłaconego przez osobę trzecią lub spadkobiercę, jeżeli w decyzji o ich odpowiedzialności podatkowej lub decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego spadkodawcy określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej.

Jeżeli wpłata dotyczyła zaległości podatkowej, na równi z nadpłatą traktuje się także część wpłaty, która została zaliczona na poczet odsetek za zwłokę.

Podstawa prawna

• Art. 72 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy o nadpłatę może wnioskować podatnik

Płatnik wpłacił do urzędu skarbowego zaliczkę od nienależnie wypłaconej kwoty. Czy podatnik może zamiast płatnika wystąpić do urzędu skarbowego o zwrot nadpłaty?

Nie

Obliczona, pobrana i przekazana przez płatnika kwota podatku od nienależnie wypłaconej kwoty przychodu (dochodu) nie stanowi nadpłaty podlegającej zwrotowi na rzecz podatnika. Podmiotem uprawnionym do wystąpienia o stwierdzenie i zwrot nadpłaty jest w takim przypadku płatnik.

Podstawa prawna

• Art. 72 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy mogą toczyć się dwa postępowania

Wobec podatnika urząd skarbowy wszczął postępowanie podatkowe. Podatnik chce wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty, za okres, który jest kontrolowany przez urząd. Czy wobec jednej osoby będą mogły być prowadzone dwa postępowania?

Nie

Nie mogą toczyć się dwa odrębne postępowania dotyczące tego samego okresu rozliczeniowego, to jest postępowanie podatkowe i postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty podatku. Tak więc, dopóki istnieje w obrocie prawnym decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego w innej wysokości niż wykazana w zeznaniu, nie jest możliwe wydanie na żądanie podatnika decyzji stwierdzającej nadpłatę.

Podstawa prawna

• Art. 72 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy jest automatyczny zwrot nadpłaty

Czy powstanie nadpłaty podatku oznacza automatyczny jego zwrot?

Nie

Nie można przypisywać pojęciu dzień powstania nadpłaty pojęcia termin zwrotu nadpłaty. Są to określenia, które nie wykluczają się, lecz wzajemnie się uzupełniają w ramach całej instytucji nadpłaty.

Podstawa prawna

• Art. 73 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy przy nadpłacie ważna jest wpłata

Czy rozstrzygając kwestię nadpłaty podatku, ważna jest zapłata należności wobec fiskusa?

Tak

Nadpłata powstaje z dniem: zapłaty przez podatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej; pobrania przez płatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej; zapłaty przez płatnika lub inkasenta należności wynikającej z decyzji o jego odpowiedzialności podatkowej, jeżeli należność ta została określona nienależnie lub w wysokości większej od należnej; wpłacenia przez płatnika lub inkasenta podatku w wysokości większej od wysokości pobranego podatku; zapłaty przez osobę trzecią lub spadkobiercę należności wynikającej z decyzji o odpowiedzialności podatkowej lub decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego spadkodawcy, jeżeli należność ta została określona nienależnie lub w wysokości większej od należnej; złożenia korekty deklaracji w podatku od towarów i usług obniżającej wysokość zobowiązania podatkowego, w związku ze zwiększeniem kwoty podatku naliczonego lub obniżeniem kwoty podatku należnego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

Podstawa prawna

• Art. 73 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy nadpłata może wpłynąć na konto

Podatnik wykazał nadpłatę podatku. Chce otrzymać jej zwrot na konto. Czy jest to możliwe?

Tak

Zwrot nadpłaty następuje: na wskazany rachunek bankowy podatnika, płatnika lub inkasenta obowiązanego do posiadania rachunku bankowego; w gotówce, jeżeli podatnik, płatnik lub inkasent nie są obowiązani do posiadania rachunku bankowego, chyba że zażądają zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy.

Co ważne, za dzień zwrotu nadpłaty uważa się dzień: obciążenia rachunku bankowego organu podatkowego na podstawie polecenia przelewu; złożenia przekazu pocztowego; wypłacenia kwoty nadpłaty przez organ podatkowy lub postawienia nadpłaty do dyspozycji podatnika w kasie.

Podstawa prawna

• Art. 77b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy nadpłata wiąże się ze złożeniem zeznania

Podatnik złożył roczny PIT, w którym wykazał nadpłatę podatku. Czy powstanie nadpłaty będzie związane ze złożeniem deklaracji?

Tak

Nadpłata powstaje z dniem złożenia: zeznania rocznego - dla podatników podatku dochodowego; deklaracji podatku akcyzowego - dla podatników podatku akcyzowego; deklaracji o wpłatach z zysku za rok obrotowy - dla jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i przedsiębiorstw państwowych.

Podstawa prawna

• Art. 73 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy nienależna kara to nadpłata

Podatnik zapłacił zbyt dużą kwotę mandatu. Czy zostanie ona zwrócona jako nadpłata?

Tak

Nadpłacona lub nienależnie zapłacona kara pieniężna stanowi nadpłatę i podlega zwrotowi po oprocentowaniu jak od zaległości podatkowych.

Podstawa prawna

• Art. 72 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy nadpłata jest potwierdzana decyzją

W zeznaniu rocznym podatnik wykazał nadpłatę podatku. Czy ten fakt zawsze musi potwierdzić decyzją urząd skarbowy?

Nie

Jeżeli prawidłowość zeznania (deklaracji) nie budzi wątpliwości, organ podatkowy zwraca nadpłatę bez wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę.

Podstawa prawna

• Art. 75 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy prawo do zwrotu nadpłaty wygasa

Czy o wnioskowanie o zwrot nadpłaty podatku podatnik ma jakiś czas?

Tak

Prawo do zwrotu nadpłaty podatku wygasa po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin jej zwrotu. Po upływie wskazanego terminu określonego wygasa również prawo do złożenia wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych oraz możliwość zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych.

Złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty, zwrot nadpłaty lub zaliczenie jej na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych przerywa bieg terminu do zwrotu nadpłaty.

Podstawa prawna

• Art. 80 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy za spóźnienie płaci fiskus

Podatnik wykazał nadpłatę podatku. Urząd skarbowy powinien ją mu zwrócić miesiąc temu. Czy za spóźnienie fiskus zapłaci?

Tak

Nadpłaty podlegają oprocentowaniu w wysokości równej wysokości odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych. Obecnie wysokość odsetek wynosi 14,5 proc.

Podstawa prawna

• Art. 78 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy podatnik otrzyma zwrot za błąd płatnika

Płatnik pobrał z wynagrodzenia podatnika za dużą zaliczkę podatkową. Czy podatnik może wystąpić z wnioskiem o zwrot nadpłaty?

Tak

Jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku.

Podstawa prawna

• Art. 75 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy urząd może kwestionować podatek

Podatnik złożył korektę deklaracji podatkowej, w której wykazał niższe zobowiązanie podatkowe. Jednocześnie złożył wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku. Czy urząd skarbowy ma prawo zakwestionować takie rozliczenie?

Tak

W sytuacji gdy podatnik złożył korektę deklaracji w załączeniu do wniosku o stwierdzenie nadpłaty, wykazując wysokość zobowiązania w mniejszej kwocie od uprzednio wykazanej, a organ podatkowy kwestionuje wysokość zobowiązania podatkowego wynikającą ze skorygowanej deklaracji, to zobowiązany jest w pierwszej kolejności, po wszczęciu z urzędu postępowania podatkowego, określić w formie decyzji prawidłową wysokość zobowiązania podatkowego, a następnie rozstrzygnąć co do istoty wniosek podatnika o stwierdzenie nadpłaty. Może to uczynić jedną decyzją, ale wystąpienie nadpłaty związane jest ze zmniejszeniem wysokości deklarowanego uprzednio przez podatnika i uiszczonego zobowiązania podatkowego. Jeśli nadpłata wynika ze skorygowanej deklaracji, dniem powstania nadpłaty jest dzień złożenia korekty. Skorygowane zeznanie (deklaracja) zastępuje zeznanie (deklarację) złożone uprzednio.

Podstawa prawna

• Art. 73 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).