Podatnik, który jest osobą fizyczną, przywiózł do Polski samochód osobowy z Francji, gdzie był na wakacjach.

- Czy przepisy przewidują sytuacje, w których podatnik jest zwolniony z obowiązku zapłaty akcyzy od auta - pyta pan Adam z Kielc.

Tak, istnieje taka możliwość.

Przepisy ustawy akcyzowej przewidują, że zwalnia się od akcyzy samochód osobowy przywożony przez osobę fizyczną przybywającą na terytorium kraju na pobyt stały lub powracającą z czasowego pobytu z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

● samochód osobowy jest przeznaczony do użytku osobistego tej osoby;

● samochód osobowy służył do użytku osobistego tej osoby w miejscu poprzedniego jej pobytu w państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej przez okres co najmniej sześciu miesięcy przed zmianą miejsca pobytu;

● osoba ta przedstawi właściwemu naczelnikowi urzędu celnego dowód potwierdzający spełnienie warunku drugiego;

● samochód osobowy nie zostanie sprzedany, wynajęty lub w jakikolwiek inny sposób oddany do użytku osobie trzeciej przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia jego przywozu na terytorium kraju;

● samochód osobowy został nabyty lub wprowadzony do obrotu zgodnie z przepisami dotyczącymi opodatkowania obowiązującymi w państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej, w którym osoba fizyczna miała miejsce zamieszkania, a przy wywozie nie zastosowano zwolnienia od akcyzy lub zwrotu podatku.

Ponadto zwalnia się od akcyzy samochód osobowy przywożony przez osobę fizyczną przybywającą z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju na pobyt stały w związku z zawarciem związku małżeńskiego, jeżeli łącznie są spełnione wymienione warunki oraz przywóz następuje w okresie dwóch miesięcy przed przewidywaną datą zawarcia związku małżeńskiego albo czterech miesięcy po dacie zawarcia tego związku małżeńskiego. W tym przypadku osoba fizyczna jest zobowiązana do przedstawienia właściwemu naczelnikowi urzędu celnego dowodu zawarcia związku małżeńskiego w okresie czterech miesięcy od daty jego zawarcia.

Ustawa akcyzowa przewiduje też, że zwalnia się od akcyzy samochód osobowy przywożony przez osobę fizyczną, która nabyła w drodze dziedziczenia prawo własności lub prawo użytkowania tego samochodu osobowego na terytorium państwa członkowskiego, pod warunkiem że osoba ta przedstawi właściwemu naczelnikowi urzędu celnego dokument stwierdzający prawo własności lub prawo użytkowania samochodu osobowego nabyte w drodze dziedziczenia potwierdzony przez notariusza lub inne właściwe władze, a także że samochód osobowy jest przywożony na terytorium kraju nie później niż w terminie dwóch lat, licząc od daty wejścia w posiadanie tego samochodu.

PODSTAWA PRAWNA

● Art. 109 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 r. nr 3, poz. 11).