Podatnik otrzymał dochód z tytułu uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym.

- Czy powinienem rozliczyć się z tego z urzędem skarbowym - pyta pan Antoni z Kielc.

Nie. Dochody z funduszy kapitałowych obciążone są 19-proc. zryczałtowanym podatkiem odprowadzanym przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządzające rejestrem uczestnika.

Dochody wynikające ze wzrostu ceny jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych są opodatkowane w sposób ryczałtowy i rozliczane przez właściwe towarzystwa funduszy inwestycyjnych prowadzące indywidualne rejestry swoich uczestników. Kwoty stawiane do dyspozycji uczestnika po odkupieniu jednostek przez fundusz są już opodatkowane, a zatem uczestnik nie wykazuje ich w żadnym zeznaniu podatkowym.

W podobny sposób są też rozliczane dochody z rachunków bankowych, tj. rachunków rozliczeniowych, kont oszczędnościowych czy lokat bankowych. Klient banku otrzymujący odsetki z tytułu powierzenia środków pieniężnych nie rozlicza ich indywidualnie przed fiskusem - dokonuje tego właściwy bank obsługujący rachunki podatnika.

Jednocześnie trzeba podkreślić, że w przypadku umów zawartych przed 1 grudnia 2001 r. między uczestnikiem a funduszem uzyskane dochody są zwolnione z opodatkowania, z wyjątkiem programów oszczędzania z funduszem kapitałowym. Zwolniona z opodatkowania jest też zamiana (konwersja) jednostek uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego funduszu inwestycyjnego.

PODSTAWA PRAWNA

● Art. 30a ust. 1 pkt 5, art. 41 ust. 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).