Zyski z funduszy inwestycyjnych podlegają opodatkowaniu 19-proc. podatkiem dochodowym, który pobiera płatnik. Dochodu z tytułu udziału w funduszach nie pomniejsza się o straty z tytułu udziału w funduszach kapitałowych oraz inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, poniesione w roku podatkowym oraz w latach poprzednich.

Zeznanie roczne

Opodatkowanie tego dochodu ma charakter ryczałtowy, a podatek pobierany jest od każdej konkretnej wypłaty (zmniejszony o koszty uzyskania), niezależnie od ewentualnych wcześniejszych strat podatkowych z tego źródła przychodów.

Dochodów opodatkowanych w formie 19-proc. ryczałtu podatnik nie wykazuje w rocznym zeznaniu podatkowym. Nie można w tym przypadku obniżyć dochodu o ewentualne wcześniejsze straty z tego źródła, zarówno w przypadku dochodów z funduszy inwestycyjnych, jak i dochodów z ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.

Płatnik podatku

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych między innymi z tytułu zysków z udziału w funduszach inwestycyjnych.

Podatnik, który nabył jednostki funduszu inwestycyjnego za własne środki, a następnie je sprzedał, uzyska przychody z kapitałów pieniężnych. Jednak rozliczenia podatku powinien dokonać za podatnika fundusz, który występuje w roli płatnika podatku. Płatnicy są obowiązani pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych i przekazać go do urzędu skarbowego właściwego według siedziby płatnika.

Pobór podatku polega na tym, że fundusz pomniejszy wypłatę o zryczałtowany podatek. Nie otrzymamy od płatnika żadnego PIT, gdyż to on powinien pobrać, rozliczyć i odprowadzić podatek.

Wypłacając środki pochodzące z umorzenia jednostek uczestnictwa, fundusz odprowadza podatek od zysków kapitałowych w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek.

W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje PIT-8AR.

Samodzielne rozliczenie

Tylko w przypadku, gdy zryczałtowany podatek nie został pobrany przez płatnika, to podatnik wykazuje go w zeznaniu rocznym. Jest wtedy zobowiązany do złożenia zeznania rocznego w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W tej sytuacji wykazuje się sam 19-proc. podatek bez wskazywania dochodu, od którego został naliczony. Może on zostać wyszczególniony w zeznaniu PIT-36, PIT-36L lub PIT-38. W przypadku podatnika, który uzyskiwał dochody np. z działalności gospodarczej opodatkowanej liniowym PIT, a płatnik nie pobrał należnego zryczałtowanego podatku od dochodów z udziału w funduszach kapitałowych, podatek ten należy wykazać w zeznaniu rocznym PIT-36L.

Ważne!

Podatkowi od spadków i darowizn podlega również nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci

CZYM JEST FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w niektórych przypadkach również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

RODZAJE FUNDUSZY

Fundusz inwestycyjny może być:

•  otwarty - emitujący jednostki uczestnictwa

•  specjalistyczny otwarty - uczestnikami mogą zostać podmioty określone w statucie lub takie, które spełniają warunki określone w statucie

•  zamknięty - emitujący certyfikaty inwestycyjne będące papierami wartościowymi imiennymi lub na okaziciela