Podatniczka przekazała w darowiźnie samochód fundacji zajmującej się działalnością charytatywną na rzecz dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Samochód umożliwia dojazdy do rodzin mieszkających w odległych zakątkach regionu.

- Czy wartość przekazanej darowizny mogę uwzględnić w zeznaniu podatkowym i odliczyć od dochodu - pyta pani Martyna z Siedlec.

Darowizny przekazane na cele pożytku publicznego określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podlegają odliczeniu od dochodu.

Dotyczy to zarówno darowizn pieniężnych, jak i rzeczowych. Cele pożytku publicznego, na które można przekazać darowiznę podlegającą odliczeniu, to m.in. działalność charytatywna, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych czy ochrony i promocji zdrowia.

Warunkiem zastosowania odliczenia jest przekazanie darowizny organizacjom realizującym cele pożytku publicznego. Chodzi tu o organizacje pozarządowe, w tym stowarzyszenia, fundacje, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego prowadzące działalność pożytku publicznego. Nie jest warunkiem posiadanie przez podmiot, na rzecz którego została przekazana darowizna, statusu organizacji pożytku publicznego uzyskanego przez rejestrację w KRS.

Do odliczenia uprawniają także darowizny przekazane na rzecz organizacji określonych w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego w innym państwie UE.

Podatniczka przekazała w darowiźnie samochód fundacji zajmującej się działalnością charytatywną, zatem wartość takiej darowizny będzie mogła odliczyć od dochodu pod warunkiem jej udokumentowania. Podatniczka powinna dysponować dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).