W obowiązującym od piątku 5 września rozporządzeniu z 12 sierpnia 2008 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) (Dz.U. nr 153, poz. 953), minister finansów zwolnił z podatku uzyskane w 2008 roku nagrody. Dotyczy to przyznanych przez krajowe i zagraniczne organy władzy i ich urzędy, w tym jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane oraz krajowe, zagraniczne i międzynarodowe organizacje (instytucje) i ich organy, nagród w części przekazanej jako darowizna, na rzecz instytucji realizującej cele pożytku publicznego:

- za wybitne osiągnięcia z dziedziny nauki, kultury i sztuki,

- z tytułu działalności na rzecz praw człowieka.

    Warunkiem zwolnienia jest posiadanie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej instytucji. W przypadku nagrody innej niż pieniężna - dokumentu, z którego wynika wartość przekazanej nagrody, oraz oświadczenia obdarowanej instytucji o jej przyjęciu.

    Zaniechanie stosuje się, jeżeli nagroda zostanie przekazana najpóźniej do upływu terminu dla złożenia zeznania za 2008 rok, czyli do końca kwietnia 2009 roku.