Podatniczka wpłaciła darowiznę na rzecz Caritas. Darowizna została przekazana na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą.

- Czy wysokość odliczenia w takim wypadku nie podlega limitom - pyta pani Ewa z Bydgoszczy.

Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą podlegają odliczeniu od dochodu jako tzw. darowizny nielimitowane.

Podstawą prawną dla takich darowizn jest m.in. art. 55 ust. 7 ustawy z 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z nim darowizny podatników PIT i CIT wpłacane na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym.

W przypadku odliczania od dochodu tego typu darowizn podatników nie obowiązuje limit kwotowy ani procentowy. Odliczenie takie jest obwarowane kilkoma warunkami. Darowiznę należy przekazać na rzecz kościelnych osób prawnych, np. Caritas, parafii czy zakonu, i musi z niej wynikać, że została przekazana na działalność charytatywno-opiekuńczą tych podmiotów (w przypadku darowizny pieniężnej należy dokonać takiego wskazania w tytule przelewu). Odliczenie darowizn przekazanych na cele charytatywno-opiekuńcze powinno być udokumentowane dowodem wpłaty na rachunek bankowy. Kościelna osoba prawna ma obowiązek przekazać darczyńcy pokwitowanie odbioru darowizny, w którym jest potwierdzone przyjęcie kwoty darowizny. W okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny obdarowany powinien przekazać darczyńcy sprawozdanie o jej przeznaczeniu na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą.

Caritas jako kościelna osoba prawna ma prawo otrzymywania darowizn w trybie art. 55 ust. 7 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Działalność charytatywno-opiekuńcza jest podstawową działalnością statutową Caritas. Podatniczka będzie mogła bez limitu odliczyć całą darowiznę. Potwierdzeniem będzie dowód wpłaty na rachunek bankowy Caritas (z zaznaczeniem, że to darowizna na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła) oraz pisemne sprawozdanie o przeznaczeniu darowizny dostarczone przez Caritas w ciągu dwóch lat.

Caritas prowadzi także działalność pożytku publicznego (m.in. pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej). Darowizny przekazane Caritas na tego typu działalność również podlegają odliczeniu od dochodu. Jest to darowizna na działalność pożytku publicznego, zatem wysokość odliczenia zgodnie z ustawą o PIT nie może przekroczyć kwoty 6 proc. dochodu.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 55 ust. 7 ustawy z 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 29, poz. 154 z późn. zm.).

Art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).