Relacja z infolinii z ekspertem - wspólnej akcji Gazety Prawnej i Telekomunikacji Polskiej

Czy sprzedaż domu rozliczać w PIT

Czy sprzedaż nieruchomości prywatnej w postaci domu mieszkalnego wybudowanego i sprzedanego w 2007 roku wykazywać w zeznaniu z działalności gospodarczej za 2007 rok?

Tak

Sprzedaż taka będzie opodatkowana, gdy podatnik nie nabędzie prawa do zwolnienia lub nie dopełnił warunków, które uprawniały do zwolnienia z podatku dochodowego. Przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną według zasad ogólnych, tj. według skali podatkowej powinien rozliczyć w 2007 roku sprzedaż nieruchomości z majątku prywatnego.

Jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Taki sposób opodatkowania należy przyjąć, nawet gdy część domu była wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej, np. na biuro. W tym przypadku do przychodów z działalności nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie. Rozlicza się taką sprzedaż, jak sprzedaż nieruchomości prywatnej, a nie składnik majątku firmowego.

W przypadku gdy przedsiębiorca nie skorzysta z ulgi meldunkowej, która zwalnia z opodatkowania (zameldowanie w nabytej nieruchomości co najmniej 12 miesięcy), to będzie musiał opodatkować uzyskany dochód z tytułu sprzedaży. Przy czym w składanym w urzędzie skarbowym zeznaniu PIT-36 powinien wykazać przychody, koszty, dochód, wpłacone zaliczki na podatek z działalności gospodarczej oraz podatek w wysokości 19 proc. od dochodu ze zbycia nieruchomości.

Podstawa prawna

•  Art. 30e ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy przedsiębiorca może składać dwa zeznania

Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. W 2007 roku oprócz dochodów z firmy otrzymałem ze spółdzielni mieszkaniowej PIT-8C. Czy powinienem złożyć dwa zeznania?

Tak

Podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, którzy wybrali podatek liniowy, wynosi 19 proc. podstawy obliczenia podatku. Podstawą obliczenia podatku jest dochód, który podatnicy mogą pomniejszać o składki na ubezpieczenie społeczne. Rozliczenia dokonuje się na formularzu PIT-36L.

Trzeba pamiętać, że dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych w sposób liniowy, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych. W przypadku otrzymania od spółdzielni mieszkaniowej informacji PIT-8C z wykazanymi przychodami do opodatkowania np. umorzone koszty eksploatacji, należy je wykazać w zeznaniu PIT-36 jako inne przychody i opodatkować według skali. W konsekwencji przedsiębiorca złoży dwa zeznania: PIT-36L z działalności gospodarczej opodatkowanej liniowym PIT oraz PIT-36 z tytułu innych źródeł opodatkowanych według skali.

Podstawa prawna

•  Art. 42a i art. 30c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy podatnik podatku liniowego złoży wspólny PIT

Pracuję na etacie w szkole podstawowej. Mąż prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. Czy składając roczne zeznanie możemy się rozliczyć wspólnie?

Nie

Preferencyjny sposób opodatkowania małżonków nie znajduje zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z nich w roku podatkowym miały zastosowanie przepisy dotyczące opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej według 19-proc. stawki liniowej.

Wybór przez jednego z małżonków sposobu opodatkowania dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej według stawki liniowej 19-proc. uniemożliwia wspólne rozliczenie dochodów. Dotyczy to między innymi dochodów uzyskanych przez podatnika poza prowadzoną działalnością gospodarczą, np. z umowy o pracę i umowy zlecenia.

Należy zaznaczyć, że w terminie do 30 kwietnia roku następnego po roku podatkowym, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznania, według ustalonego wzoru o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty). W sytuacji gdy podatnik w roku podatkowym prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną 19-proc. podatkiem liniowym, powinien złożyć odrębne zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36L, w którym należy wykazać wyłącznie dochody z tego źródła. Dochody małżonka z pracy na etacie i rozliczenie podatku należy wykazać na formularzu zeznania rocznego PIT-37, chyba że wcześniej rozliczenia dokonał płatnik, przesyłając wypełniony formularz PIT-40.

Podstawa prawna

•  Art. 6 ust. 8 i art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy przedsiębiorca może przekazać 1 proc.

Jestem przedsiębiorcą z branży budowlanej. W trakcie roku dokonałem kilku darowizn dla fundacji prowadzącej hospicjum. Czy w zeznaniu rocznym mogę jednocześnie przekazać tej fundacji 1 proc. podatku?

Tak

Podatnik może odliczyć od dochodu wydatki stanowiące darowiznę przekazaną fundacjom na cele określone w ustawie o działalności pożytku publicznego. Jednym z takich celów jest ochrona i promocja zdrowia oraz działalność charytatywna, która jest jedną z form działania hospicjum. Trzeba tylko pamiętać, że z tego tytułu można odliczyć od dochodu nie więcej niż kwotę stanowiącą 6 proc. dochodu.

Jednocześnie można zadeklarować na rzecz tej samej organizacji przekazanie 1 proc. podatku wynikającego z zeznania rocznego. Organizacja ta musi posiadać jednak status organizacji pożytku publicznego.

Naczelnik urzędu skarbowego, na wniosek podatnika, przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, wybranej przez podatnika z wykazu ogłaszanego w monitorze polskim, kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1 proc. podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Jeśli fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego, to nie ma przeszkód, aby przedsiębiorca wskazał ją jako uprawnioną do otrzymania 1 proc. podatku wynikającego np. z zeznania PIT-36.

Podstawa prawna

•  Art. 26 ust. 1 pkt 9 i art. 45 ust. 5c-5g ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy wypełniać drugi załącznik

Prowadzę działalność w spółce cywilnej oraz samodzielnie. Czy wypełniam dwa oddzielne załączniki PIT/B?

Nie

Przedsiębiorca, który uzyskuje dochody (ponosi stratę) z dwóch lub więcej prowadzonych działalności gospodarczych (np. z udziałów w spółce cywilnej) wypełnia jeden załącznik PIT/B. Tylko gdy formularz PIT/B nie pozwala na uwzględnienie wszystkich rodzajów prowadzonej działalności (za mała ilość rubryk), należy złożyć kolejny PIT/B.

Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym PIT/B stanowi załącznik do zeznań PIT-36 i PIT-36L. W załączniku wykazuje się przychód, koszty oraz dochód z poszczególnych rodzajów działalności (w tym z udziałów w spółce nieposiadającej osobowości prawnej) oraz sumę wszystkich przychodów, kosztów dochodów (strat) z poszczególnych rodzajów działalności, które przenosi się do zeznania PIT-36 lub PIT-36L.

Podstawa prawna

•  Art. 45 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy wykazywać wygraną w teleaudio

W 2007 roku prowadziłem działalność gospodarczą, i jednocześnie wygrałem w telewizyjnym konkursie teleaudio 700 złotych. Czy łączyć dochód z wygranej z dochodem z firmy?

Nie

Niektóre dochody nie podlegają uwzględnieniu w rocznym zeznaniu podatkowym lub w ogóle nie są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Tak jest też w przypadku wygranych w konkursach teleaudio. Wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł.

Zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności. W sytuacji zaistniałej w pytaniu nie mamy takiego przypadku. Oznacza to, że dochód z wygranej jest zwolniony z PIT i nie wykazuje się go w zeznaniu razem z dochodem z działalności gospodarczej.

Gdy wartość jednorazowej wygranej przekracza 760 zł, to z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, podatek pobiera płatnik w wysokości 10 proc. wygranej lub nagrody. Nawet więc, gdyby wygrana wyniosła więcej niż 760 zł, to nie wykazywałoby się wartości wygranej w zeznaniu rocznym, gdyż podatek zryczałtowany pobrałby płatnik, czyli firma organizująca audiotele.

Podstawa prawna

•  Art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

BOGDAN ŚWIĄDER