PORADA

Podatnik jest wspólnikiem spółki cywilnej. Użycza nieodpłatnie swój lokal na działalność spółki. Jakie skutki podatkowe wywoła nieodpłatne świadczenie na gruncie podatku dochodowego oraz VAT zarówno po stronie jego, jak i spółki?

- Użyczenie lokalu bez wynagrodzenia może stanowić dochód korzystającego w formie nieodpłatnego świadczenia równy kwocie czynszu, jaki należałoby uiścić zawierając umowę najmu takiego lokalu - wyjaśnia Piotr Andrzejak, radca prawny i doradca podatkowy, wspólnik Kancelarii Sołtysiński, Kawecki, Szlęzak.

Korzyści oddającego lokal do używania mogą mieć formę zapewnienia przez korzystającego z lokalu określonych świadczeń na pożytek użyczającego bądź jego pracowników. Z kolei dla użyczającego dochodem jest równowartość czynszu, który uzyskałby oddając lokal w najem. Jak zauważa ekspert, dochód taki nie powstaje m.in. w przypadku nieodpłatnego udostępnienia lokalu pracownikom podatnika, przeznaczenia takiego lokalu na cele działalności naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej, a w przypadku podatników będących osobami fizycznymi także w przypadku wykorzystywania lokalu na potrzeby własne lub członków rodziny.

- Co do zasady także użyczenie lokalu, do którego użyczającemu w miejsce prawa własności przysługuje spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu, nie powoduje powstania dochodu użyczającego - mówi Piotr Andrzejak.

W jego ocenie w przypadku użyczenia lokalu przez wspólnika spółki cywilnej (lub handlowej spółki osobowej) takiej spółce należałoby przyjąć, że jest to forma świadczenia przez wspólnika samemu sobie i nie powoduje powstania przychodu po stronie użyczającego wspólnika co najmniej w proporcji do udziału użyczającego w zysku spółki. Nie wyklucza to jednak powstania przychodu równego rynkowemu czynszowi najmu po stronie pozostałych wspólników tej spółki.

Piotr Andrzejak podkreśla, że użyczenie lokalu powoduje powstanie obowiązku naliczenia VAT przez użyczającego w przypadku, gdy użyczenie takie pozostaje bez związku z przedsiębiorstwem użyczającego, a przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu lokalu.

Ważne!

Użyczenie lokalu bez wynagrodzenia może stanowić dochód korzystającego w formie nieodpłatnego świadczenia równy kwocie czynszu, jaki należałoby uiścić zawierając umowę najmu takiego lokalu