Czy termin miesięczny liczyć od śmierci

Syn nabył spadek po ojcu zmarłym 1 marca 2008 r. Obecnie czeka na wyznaczenie przez sąd terminu rozprawy w sprawie stwierdzenia nabycia spadku. Czy termin miesięczny na zgłoszenie nabycia spadku upływa 1 kwietnia 2008 r.?

Tak

Miesięczny termin na zgłoszenie nabycia spadku należy liczyć od momentu uprawomocnienia się postanowienia sądu, w którym stwierdzono nabycie spadku. A zatem podatnik musi poczekać na rozprawę i orzeczenie sądu i dopiero wtedy zgłosić nabycie spadku urzędowi skarbowemu. Jeśli orzeczenie sądu nie zostanie zaskarżone, staje się ono prawomocne po 21 dniach od momentu jego wydania. Dopiero od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu należy więc liczyć miesięczny termin na zgłoszenie urzędowi skarbowemu nabycia spadku. Bardzo ważne jest również to, że niedopełnienie tego terminu oznacza, że podatnik traci prawo do zwolnienia od podatku. Jeśli więc miesięczny termin zostanie przekroczony, podatnik musi ponieść ciężar podatku, czyli musi zapłacić podatek od spadku zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku od spadków i darowizn.

A zatem syn musi poczekać na wydanie wyroku przez sąd, odczekać 21 dni tak, aby orzeczenie stało się prawomocne i dopiero wtedy zgłosić nabycie spadku urzędowi skarbowemu.

Podstawa prawna

•  Art. 4a ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 142, poz. 1514 z późn. zm.).

Czy zwolnienie obejmuje wnuka

Na mocy testamentu po zmarłym w lutym 2007 r. ojcu połowę majątku, w skład którego wchodzi nieruchomość, dziedziczy dziecko, a połowę wnuk. Czy obaj są zwolnieni z podatku od nabytego spadku?

Tak

Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy o podatku od spadków i darowizn, która weszła w życie 1 stycznia 2007 r., zwolnieni z podatku od spadków są: małżonkowie, zstępni (a więc m.in. dzieci i wnuki), wstępni (m.in. rodzice i dziadkowie), pasierbowie, rodzeństwo, ojczymowie oraz macochy. A zatem do grupy zwolnionej od podatku zalicza się zarówno dzieci, jak i wnuki. Obie te grupy osób korzystają ze zwolnienia z podatku od spadków. Muszą oni dopełnić jednak wymaganych przepisami formalności. Przede wszystkim muszą poinformować o nabyciu spadku urząd skarbowy w terminie miesiąca od uprawomocnienia się wyroku sądu stwierdzającego nabycie spadku. Zawiadomić urząd muszą wszyscy, którzy nabyli majątek, którego wartość przekracza kwotę 9637 zł. Skoro dziecko i wnuk nabyli nieruchomość, to istnieje duże prawdopodobieństwo (w pytaniu nie określono wartości nieruchomości), że jej wartość przekracza powyższą sumę. A zatem muszą oni dopełnić formalności, aby skorzystać ze zwolnienia od podatku.

Podstawa prawna

•  Art. 4a ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 142, poz. 1514 z późn. zm.).

Czy zawiadomienie na specjalnym druku

Nabyłem spadek po zmarłej w 2007 roku matce. Czy powinienem złożyć zawiadomienie o nabyciu spadku na formularzu SD-Z1?

Tak

Do zgłoszenia nabycia spadku stosowany jest specjalny formularz SD-Z1 (zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych). Druk można pobrać w urzędzie skarbowym lub ze strony internetowej Ministerstwa Finansów. Druk należy wypełnić i złożyć w ciągu miesiąca od dnia prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Każdy więc, kto nabył spadek, musi zawiadomić urząd skarbowy na formularzu SD-Z1.

Podstawa prawna

•  Art. 4a ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 142, poz. 1514 z późn. zm.).

•  Par. 3 rozporządzenia ministra finansów z 18 grudnia 2006 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (Dz.U. nr 243, poz. 1762).

Czy ważna jest data nabycia spadku

Syn nabył spadek po zmarłej matce w styczniu 2006 r. Sąd orzekł jednak nabycie spadku rok później, czyli w styczniu 2007 r., kiedy weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku od spadków i darowizn. Czy do zwolnienia od podatku liczy się data nabycia spadku?

Tak

Podatnicy, którzy nabyli spadki przed 12 maja 2006 r., nie mogą skorzystać ze zwolnienia wprowadzonego nowelizacją ustawy o podatku od spadków, która obowiązuje od 1 stycznia 2007 r. Spory interpretacyjne dotyczą jedynie okresu między 12 maja 2006 r. a 1 stycznia 2007 r. Wynika to z faktu, że od 12 maja 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. obowiązywało rozporządzenie ministra finansów, które zwalniało obywateli państw Unii Europejskiej i państw EFTA od podatku spadkowego. W nowelizacji ustawy o podatku od spadków i darowizn wprowadzono więc przepis przejściowy - art. 3 ust. 2 - zgodnie z którym zwolnienie wprowadzone od 1 stycznia 2007 r. należy stosować do spadków nabytych po 12 maja 2006 r. Spór wynika z tego, że inny przepis z nowelizacji - art. 3 ust. 1 - przewiduje, że zwolnienia wprowadzonego od 1 stycznia 2007 r. nie można stosować do spadków nabytych przed 1 stycznia 2007 r. Niektóre wojewódzkie sądy administracyjne (np. WSA w Warszawie) twierdzą więc, że podatnicy, którzy nabyli spadki przed 1 stycznia 2007 r., nie mogą skorzystać ze zwolnienia od podatku spadkowego. Inne (np. WSA w Bydgoszczy) uznają, że zwolnieni są także podatnicy, którzy nabyli spadki po 12 maja 2006 r. Nie ma natomiast sporu co do okresów wcześniejszych. Skoro więc syn nabył spadek po matce, która zmarła w 2006 roku, to bez względu na to, że sąd stwierdził nabycie spadku w styczniu 2007 r., nie będzie mu przysługiwało zwolnienie z podatku od spadku.

Podstawa prawna

•  Art. 3 ust. 1 oraz art. 3 ust. 2 ustawy z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. nr 222, poz. 1629).

Czy każdy spadek zgłaszać do urzędu

W 2007 roku podatniczce zmarł ojciec, który zostawił jej w spadku kilka rzeczy o łącznej wartości ok. 5 tys. zł. Czy musi ona poinformować naczelnika urzędu skarbowego o nabyciu spadku?

Nie

Jeśli wartość nabytych rzeczy lub praw majątkowych przez spadkobiercę nie przekracza 9637 zł, obowiązek zgłoszenia nabycia spadku w terminie miesiąca go nie dotyczy. Wynika to z art. 4a ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Stanowi on, że obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie pięciu lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty 9637 zł. Oznacza to, że jeśli podatnik nabył spadek, którego wartość nie przekracza powyższej sumy, nie ma on obowiązku zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego.

Podstawa prawna

•  Art. 4a ust. 4 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 142, poz. 1514 z późn. zm.).

Czy od spadku z 2006 roku jest zwolnienie

Nabyłem spadek 20 listopada 2006 r. Sąd stwierdził jego nabycie w lutym 2007 r. Czy mogę skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadku?

Nie

Zgodnie z obecną wykładnią dokonaną przez Ministerstwo Finansów oraz organy podatkowe jedynie podatnicy, którzy nabyli spadki po 1 stycznia 2007 r., a więc po wejściu w życie nowelizacji ustawy o podatku od spadków i darowizn, mogą skorzystać ze zwolnienia od podatku spadkowego. Osoby, które nabyły spadki po 12 maja 2006 r., mogą jednak domagać się zwolnienia od podatku na drodze sądowej. Obecnie kilka wojewódzkich sądów administracyjnych (w: Bydgoszczy, Olsztynie, Poznaniu i Gliwicach) uznaje, że zwolnienie przysługuje także podatnikom, którzy nabyli spadki po 12 maja 2006 r. Problem polega jednak na tym, że dyrektorzy izb skarbowych złożyli odwołania od tych wyroków do Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA nie wyznaczył jeszcze terminu rozpatrzenia tych skarg. Oznacza to, że korzystne dla podatników wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych nie stały się prawomocne. Ponadto linia orzecznicza sądów administracyjnych nie jest jednolita. WSA w Warszawie oraz w Białymstoku uznają, że zwolnienie od podatku przysługuje jedynie podatnikom, którzy nabyli spadek po 1 stycznia 2007 r. Jeśli podatnik chce skorzystać z prawa do odwołania od decyzji naczelnika urzędu skarbowego, musi zapłacić podatek, a następnie złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Jeśli naczelnik odmówi stwierdzenia nadpłaty, można złożyć odwołanie do dyrektora izby skarbowej, a jeśli również on wyda niekorzystną decyzję, można odwołać się do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Duże szanse na wygraną (sąd rozpatruje każdorazowo indywidualną sprawę podatnika) posiadają ci spadkobiercy, którzy mieszkają na terenie podległym WSA w Bydgoszczy, w Gliwicach, w Poznaniu lub w Olsztynie.

Podstawa prawna

•  Art. 4a ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 142, poz. 1514 z późn. zm.).

Czy przekroczenie terminu pozbawia ulgi

Podatnik dowiedział się o nabyciu spadku dwa lata po śmierci spadkodawcy, którym był ojczym, z którym nie utrzymywał regularnych kontaktów. Terminy, o których mowa w ustawie, minęły. Czy pozbawia mnie to zwolnienia z podatku od spadku?

Nie

Przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn przewidują taką sytuację. W przypadku, gdy nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie terminów, o których mowa w ustawie (chodzi o konieczność zgłoszenia nabycia rzeczy lub praw majątkowych naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku), możliwe jest zwolnienie od podatku. Spadkobierca musi jednak spełnić dwa warunki. Po pierwsze zgłosić te rzeczy lub prawa majątkowe naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż w terminie miesiąca od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu. A po drugie musi uprawdopodobnić (czyli udowodnić) fakt późniejszego powzięcia wiadomości o nabyciu spadku.

Jeśli podatnik spełni te dwa warunki, będzie mu przysługiwało prawo do zwolnienia od podatku od spadku. Jeśli jednak nie spełni tych warunków, będzie musiał zapłacić podatek na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.

Podstawa prawna

•  Art. 4a ust. 2 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 142, poz. 1514 z późn. zm.).