~ W zeszłym roku poniosłem stratę, którą wykazałem w PIT-38. Niestety, w tym roku jest to samo. Czy w związku z tym powinienem wypełnić pozycję 29 w części D PIT-38? - pyta Foxer na internetowym forum gazetaprawna.pl

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega zysk, który inwestor uzyskał z tytułu zbycia papierów wartościowych. Dochodem jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych (pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających) lub z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów. W zeznaniu PIT-38 za 2008 rok należy wpisać łączny przychód z papierów wartościowych w poz. 25, łączne koszty uzyskania przychodów w poz. 26 oraz dochód w poz. 27 lub stratę w poz. 28. W przypadku gdy podatnik uzyskał stratę również w 2007 roku i wykazał ją w zeznaniu składanym za ten rok do końca kwietnia 2008 roku, nie będzie wypełniał poz. 29 w części D zeznania PIT-38 składanego za 2008 rok do końca kwietnia 2009 roku. Pozycja 29 służy do wpisania strat z lat ubiegłych (np. z 2007 roku), ale tylko, gdy w danym roku (np. 2008 roku) podatnik uzyskał dochód.

Trzeba pamiętać, że o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 proc. kwoty tej straty. Zasadę tę stosuje się również do strat z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym z odpłatnego zbycia pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka) i odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających. Oznacza to, że w przypadku gdy podatnik poniósł stratę w 2008 roku, nie wykazuje w zeznaniu za ten rok straty z lat poprzednich. Będzie mógł wykazać (odliczyć) zarówno stratę z 2008 roku, jak i z lat poprzednich dopiero w zeznaniu za rok, w którym uzyska dochód (np. w zeznaniu za 2009 rok) - ma na to pięć lat.

W przypadku ustalania dochodu z inwestycji giełdowych należy mieć na uwadze, że od tego roku wyłączono z kosztów uzyskania przychodów kwotę zapłaconych odsetek i prowizji od kredytu, za który nabyto papiery wartościowe, udziały lub pochodne instrumenty finansowe, przypadających proporcjonalnie na tę część kredytu, która nie została wydatkowana na nabycie tych papierów wartościowych, udziałów lub pochodnych instrumentów finansowych.