Czy honorowo znaczy bezpłatnie

Czy tylko osoba, która bezpłatnie oddała krew, może skorzystać z ulgi podatkowej?

Tak

Podatnicy od 2007 roku mogą odliczyć od swojego dochodu wartość przekazanej honorowo krwi. Od 1 stycznia 2007 r. przepisy w ustawie o PIT dają honorowym dawcom krwi prawo odliczenia od dochodu wartości krwi, którą przekazali. Honorowy dawca krwi to osoba, która oddała bezpłatnie krew i została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi (stacja krwiodawstwa).

Aby z ulgi skorzystać, podatnik oprócz oddania krwi w danym roku musi osiągnąć dochód (przychód w przypadku podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych), oddać bezpłatnie krew i posiadać zaświadczenie ze stacji krwiodawstwa, że krew oddał.

Osoby, które otrzymały zapłatę za oddaną krew, nie mogą skorzystać z ulgi podatkowej.

Podstawa prawna

Art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c) ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy ważna jest zapłata za krew

Podatnik oddaje regularnie krew w stacji krwiodawstwa. Czasem robi to bezpłatnie. Czasem otrzymuje wynagrodzenie za oddaną krew. Czy ważna jest zapłata za krew?

Tak

Zapłata za krew jest bardzo istotnym elementem oddawania krwi. Od tego bowiem zależy, czy podatnik z ulgi na krew w ogóle może skorzystać. Honorowe oznacza bezpłatne. Otrzymanie wynagrodzenia za oddaną krew pozbawia podatnika możliwości skorzystania z ulgi podatkowej. Zatem podatnik za tę część krwi, za którą otrzymuje wynagrodzenie ze stacji krwiodawstwa, nie będzie mógł skorzystać z ulgi podatkowej.

Podstawa prawna

Art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c) ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy odlicza się różne ekwiwalenty

Brat podatniczki w 2008 roku oddawał honorowo zarówno krew, jak i osocze. Przepisy określają różne ekwiwalenty za krew i za osocze. Czy również odliczeniu od dochodu podlegają różne ekwiwalenty?

Nie

Mimo że przepisy określają różne ekwiwalenty, w rocznym zeznaniu PIT uwzględnia się jeden ekwiwalent - za krew.

Jak już wiemy, jeśli podatnik oddał honorowo krew, ma prawo skorzystać z ulgi podatkowej. W ramach tego zwolnienia od dochodu (przychodu) odlicza się wysokość ekwiwalentu za oddaną krew lub osocze. Przepisy określają inny ekwiwalent za krew - 130 zł za litr, a inny za osocze - 170 zł za litr. W rozliczeniu PIT dokonuje się odliczenia tylko w wysokości ekwiwalentu za krew. Wszyscy podatnicy, którzy do tej pory w swoich zeznaniach odliczyli ekwiwalent za osocze równy 170 zł, muszą złożyć korekty zeznań i wpłacić zaległość podatkową wraz z należnymi odsetkami.

Podstawa prawna

Art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c) ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Rozporządzenie ministra zdrowia z 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi (Dz.U. nr 263, poz. 2625 z późn. zm.).