~Czy mogę się rozliczyć z podatku razem z żoną, gdy pracowałem do sierpnia za granicą, a teraz od września pracuję w Polsce - pyta Gość na internetowym forum gazetaprawna.pl

Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która: posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów. Jednak od tej reguły jest wyjątek. Małżonkowie podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, mogą być jednak, na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym, rozliczani wspólnie. W takim przypadku będą opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, przysługujących im ulg podatkowych.

Przy wspólnym rozliczeniu podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany.

Zasada ta ma zastosowanie również, jeżeli jeden z małżonków w roku podatkowym nie uzyskał przychodów ze źródeł, z których dochód jest opodatkowany według skali, lub osiągnął dochody w wysokości niepowodującej obowiązku uiszczenia podatku.

Od dochodów uzyskanych za 2008 rok istnieje też możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem, który nie ma miejsca zamieszkania w Polsce (jest rezydentem innego kraju), jeżeli małżonkowie osiągnęli podlegające opodatkowaniu w Polsce przychody w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 75 proc. całkowitego przychodu osiągniętego przez oboje małżonków w roku podatkowym i udokumentowali certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

Wspólne rozliczenie przysługuje małżonkom, którzy mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej lub należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej oraz małżonkom, z których jeden podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, a drugi ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym państwie Unii Europejskiej lub należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.