Wszystkie zarobione w roku podatkowym pieniądze podatnicy muszą wykazać przed fiskusem. Rozliczając się z dochodów rocznych, można po spełnieniu pewnych warunków skorzystać z ulg podatkowych. Jedną z takich ulg jest ulga internetowa. Polega ona na odliczeniu od dochodu poniesionych w roku podatkowym wydatków z tytułu użytkowania sieci internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej kwoty 760 zł.

Warto podkreślić, że w prawie podatkowym wszelkie ulgi, zwolnienia czy wyjątki od przyjętych reguł stanowią wyłom w ogólnej zasadzie powszechności opodatkowania, stąd powinny być stosowane i rozumiane literalnie. Niedopuszczalna jest w omawianym zakresie wykładnia rozszerzająca.

W związku z tym, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, aby skorzystać z odliczenia od dochodu wydatków ponoszonych z tytułu użytkowania sieci internet, trzeba spełnić następujące warunki:

1) podatnik musi ponieść wydatek z tytułu użytkowania sieci internet,

2) użytkowanie internetu musi odbywać się w lokalu będącym miejscem zamieszkania podatnika,

3) poniesiony wydatek musi być udokumentowany wystawioną fakturą VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług,

4) wydatki podlegające odliczeniu nie mogą przekroczyć rocznie 760 zł.

PRZYKŁAD: ZAKRES PODMIOTOWY ULGI

Czy w przypadku wspólnego zamieszkiwania w domu ojca z synem i wspólnego korzystania z internetu po dopisaniu syna do faktury za usługi sieci internet obaj mają prawo do odliczenia od dochodu wydatków ponoszonych na sieć?

Podatnik ma prawo odliczyć od dochodu wydatki z tytułu użytkowania sieci internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. Odliczenie to stosuje się, jeżeli wysokość wydatków została udokumentowana fakturą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

Ulga dotyczy podatnika, a nie lokalu. Jeżeli zatem w lokalu mieszka kilka osób i każda z nich spełni łącznie wymienione warunki, może skorzystać z ulgi do wysokości określonego limitu.

W analizowanym przypadku podatnik i syn podatnika będą mogli skorzystać z ulgi (na każdą osobę przysługuje oddzielny limit w wysokości 760 zł), jednak tylko do wysokości kwot rzeczywiście poniesionych w danym roku podatkowym przez każdego z nich, a wskazanych na fakturach VAT. Skoro ulga dotyczy wydatków poniesionych, to konsekwencją tego faktu jest konieczność posiadania oprócz faktury również dowodu zapłaty potwierdzającego uregulowanie faktury.

Spełnienie łącznie wszystkich wymienionych warunków umożliwia skorzystanie z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych.