Czy w rozliczeniu PIT można uwzględniać diety

Czy podatnik, który w 2008 roku pracował za granicą, ale rozlicza zagraniczne zarobki w Polsce, może uwzględnić diety z tytułu zagranicznej podróży służbowej?

Tak

Wolna od podatku dochodowego jest część przychodów osób o nieograniczonym obowiązku podatkowym, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczym stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30 proc. diety określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

Podstawa prawna

• Art. 21 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy można skorzystać z abolicji

Podatnik w 2006 i 2007 roku pracował w Austrii. Nie rozliczył osiągniętych za granicą zarobków w Polsce, mimo że miał taki obowiązek. Czy może jeszcze skorzystać z abolicji podatkowej?

Tak

Tylko do 6 lutego 2009 r. mogą składać wnioski o przyznanie abolicji podatkowej osoby, które zarabiały za granicą w latach 2003-2007.

Aby otrzymać abolicję, podatnik musi najpóźniej 6 lutego 2009 r. złożyć w urzędzie skarbowym wniosek o jej udzielenie. Wniosek ten składa się na druku PIT-AZ. Dodatkowo trzeba też złożyć formularz AZ-O, który jest oświadczeniem potwierdzającym uzyskanie przychodów z pracy oraz zapłatę podatku za granicą. Wniosek o przyznanie abolicji podatnik musi złożyć w odpowiednim urzędzie skarbowym. Będzie to:

• urząd skarbowy według miejsca zamieszkania podatnika w dniu złożenia przez niego wniosku o abolicję, przy czym w przypadku wspólnego wniosku małżonków mających różne miejsca zamieszkania - naczelnika urzędu skarbowego wskazanego we wniosku, jeżeli jest on właściwy ze względu na miejsce zamieszkania przynajmniej jednego z małżonków,

• urząd skarbowy według ostatniego miejsca zamieszkania podatnika na terytorium Polski - w przypadku gdy zamieszkanie w Polsce ustało przed dniem złożenia wniosku o abolicję.

Trzeba wiedzieć, że abolicja podatkowa przysługuje podatnikom, którzy zarabiali za granicą w latach 2002- 2007 i mieli obowiązek rozliczyć wszystkie zarobki w Polsce (nieograniczony obowiązek podatkowy). W zależności od tego, czy podatnik rozliczył w polskim urzędzie skarbowym zagraniczne zarobki czy nie, w ramach abolicji podatnik może uzyskać: umorzenie długu, zwrot części podatku lub umorzenie i zwrot jednocześnie. We wniosku PIT-AZ podatnik wskaże, z jakiej formy abolicji chce skorzystać.

Urząd skarbowy po otrzymaniu wniosku podatnika wyda decyzję w sprawie albo umorzenia długu, albo zwrotu części podatku. Na wydanie decyzji fiskus ma sześć miesięcy od momentu otrzymania wniosku. W decyzji urząd określi m.in. wysokość umorzonej zaległości lub kwotę zwrotu.

Podatnicy, którzy będą wnioskować o zwrot części podatku, otrzymają pieniądze po miesiącu od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

• Ustawa z 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 143, poz. 894).