Podatnik choruje na serce. Przyjmuje leki na receptę przepisane przez kardiologa. W tym roku poniósł również wydatki na leki kardiologiczne przepisane przez lekarza rodzinnego.

- Czy będę mógł odliczyć ulgę na wszystkie wykupione lekarstwa - pyta pan Janusz z Częstochowy.

W ramach ulgi rehabilitacyjnej podatnik może odpisać także wydatki na leki. Dotyczy to jednak wyłącznie leków przepisanych przez lekarza specjalistę.

W katalogu wydatków na cele rehabilitacyjne, które uprawniają do ulgi podatkowej, ustawodawca wymienił m.in. leki, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo. Oznacza to, że ulga przysługuje jedynie w przypadku, gdy wykupione leki przepisał podatnikowi lekarz specjalista. Podatnik musi także posiadać dowody nabycia leków.

Należy pamiętać, że ulga na leki jest limitowana. Odliczeniu podlegają wydatki w wysokości stanowiącej różnicę między wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł. Tak obliczone wydatki podlegają odliczeniu od dochodu.

Osoba, której dotyczy wydatek, musi posiadać orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną albo orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia, wydane na podstawie odrębnych przepisów. Wydatki można odliczyć, jeżeli nie były finansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, PFRON lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek innej formie.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).