Szef podatniczki chciałby sfinansować swoim pracownikom zabawę sylwestrową. Bilety będą opłacone ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Jeden bilet to koszt 700 zł.

- Czy wartość tego typu biletów będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych - pyta pani Małgorzata z Gdańska.

Część tej kwoty będzie opodatkowana, gdyż wartość biletów przekracza kwotę wolną od opodatkowania.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość rzeczowych świadczeń otrzymywanych przez pracownika, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

W konsekwencji ze zwolnienia w limitowanej wysokości 380 zł korzysta m.in. wartość biletu na zabawę sylwestrową, jeśli świadczenie to zostało w całości sfinansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zatem w omawianym przypadku wartość biletu w wysokości 380 zł będzie zwolniona z PIT. Reszta, czyli 320 zł, będzie przychodem pracownika podlegającym opodatkowaniu PIT. Pracodawca będzie musiał od tej części pobrać zaliczkę na podatek dochodowy. Pracownik wykaże tę kwotę w swoim zeznaniu rocznym.

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).