Firma dla swoich pracowników organizuje spotkanie wigilijne.

- Czy świadczenie otrzymane przez pracownika uczestniczącego w wigilii podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - pyta pani Agnieszka z Warszawy.

Wskazane świadczenie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Źródłem przychodów jest m.in. stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

Jednocześnie przepisy ustawy o PIT przewidują, że wolna od podatku dochodowego jest wartość rzeczowych świadczeń otrzymywanych przez pracownika, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Przepisy te wskazują zatem na zastosowanie zwolnienia w przypadku otrzymywania świadczeń rzeczowych. Rzeczami są tylko przedmioty materialne. Oznacza to, że ze zwolnienia od PIT w limitowanej części korzystają jedynie świadczenia o charakterze rzeczowym, np. paczki świąteczne, wartość biletów do kina, teatru, muzeum czy karnetu na basen.

Nie można uznać, że wartość spotkania wigilijnego organizowanego i sfinansowanego w całości lub części z funduszu socjalnego jest świadczeniem rzeczowym, bowiem przedmiotem tego świadczenia jest usługa gastronomiczna, a nie rzecz. Możliwe jest ustalenie wartości faktycznie otrzymanych przez danego pracownika świadczeń, ponieważ w przypadku organizowania spotkania integracyjnego nie ma przeszkód w ustaleniu, dla kogo impreza jest organizowana i kto faktycznie brał w niej udział. Nieistotne jest przy tym, ile dana osoba skonsumowała potraw, gdyż koszty zakupu tych usług ponoszone są niezależnie od tego, czy pracownik skorzystał z nich w pełnym zakresie czy nie.

Wartość świadczenia należy obliczyć, dzieląc kwotę (wynikającą z wystawionych faktur i rachunków, które posiada pracodawca) przez liczbę pracowników biorących udział w spotkaniu wigilijnym.

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).