Cudzoziemcy będą mogli już w rozliczeniu za 2008 rok złożyć małżeński PIT w polskim urzędzie skarbowym. Aby z tej preferencji skorzystać, obcokrajowiec będzie musiał na terytorium Polski uzyskać 75 proc. całkowitych przychodów.

- Czy definicja całkowitych przychodów jest określona w ustawie o PIT - pyta pan Marek, na stałe mieszkający w Irlandii.

Tak. Definicja całkowitych przychodów będzie znajdować się w ustawie o PIT.

Rzeczywiście prawdą jest, że już w rozliczeniu za 2008 rok podatnicy, którzy nie posiadają rezydencji podatkowej w Polsce, będą mogli w krajowym urzędzie skarbowym złożyć zeznanie roczne wspólnie z małżonkiem, jeśli ich całkowite przychody osiągnięte na terytorium RP wyniosą przynajmniej 75 proc. Za całkowite przychody uważane są przychody osiągnięte ze źródeł określonych w art. 10 ust. 1 ustawy o PIT, bez względu na miejsce położenia tych źródeł przychodów. Wśród źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ustawy o PIT można wskazać na przychody z: pracy, emerytury, renty, działalności wykonywanej osobiście.

Co istotne, na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej obcokrajowcy, którzy będą chcieli rozliczyć się wspólnie w Polsce, będą zobowiązani udokumentować wysokość całkowitych przychodów osiągniętych w danym roku podatkowym, przedstawiając zaświadczenie - certyfikat rezydencji - wydane przez właściwy organ podatkowy innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) albo Szwajcarii, w którym osoby te mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych, lub inny dokument potwierdzający wysokość całkowitych przychodów osiągniętych w danym roku podatkowym. W naszym przypadku podatnik będzie musiał się postarać o certyfikat rezydencji wydany przez irlandzkie władze podatkowe.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 1 pkt 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 209, poz. 1316).