Młody inwestor giełdowy uczestniczył w tym roku w szkoleniu z analizy technicznej, na którym zdobył wiedzę o technikach prognozowania kursów instrumentów finansowych.

- Kurs okazał się użyteczny. W tym roku osiągnąłem spore zyski. Czy opłaty za uczestnictwo w tym kursie będę mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu ze zbycia instrumentów pochodnych - pyta pan Sebastian z Poznania.

W przypadku rozliczenia inwestycji giełdowych koszty można podzielić na bezpośrednie i pośrednie i do tych właśnie zaliczyć można opłaty za uczestnictwo w szkoleniu.

Koszty bezpośrednie to takie, które są przypisane do danej transakcji i w praktyce stanowią wydatki na zakup papierów wartościowych lub instrumentów pochodnych. Z kolei wydatki pośrednie to wszystkie inne pozostałe, nieprzypisane do konkretnej transakcji, ale ponoszone przez podatnika w trakcie okresu rozliczeniowego - tj. najczęściej koszty obsługi rachunku maklerskiego.

W omawianym przypadku wydatki na uczestnictwo w szkoleniu należałoby zaliczyć właśnie do katalogu wydatków pośrednich, tj. niezwiązanych bezpośrednio z daną transakcją. Katalog ten nie jest jednak w żaden sposób opisany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z tego też względu ewentualne możliwości zaliczenia pewnych wydatków ponoszonych przez podatnika związanych z inwestowaniem na giełdzie do kosztów należy wnioskować z interpretacji organów podatkowych. W związku z tym, że koszty uzyskania przychodu z inwestycji giełdowych nie są enumeratywnie wymienione w przepisach podatkowych, zawsze dla pewności warto zwrócić się do organu podatkowego o wydanie indywidualnej interpretacji. Trzeba jednak pamiętać, że o kwalifikacji tego typu wydatków zawsze decydującym czynnikiem przyjmowanym przez organy jest istnienie związku przyczynowo-skutkowego między ponoszonym kosztem a osiąganym przychodem.

W omawianym przypadku związek jest jednak ewidentny - podatnik uczestniczył w specjalistycznym kursie. Uzyskana przez niego wiedza przyczyniła się do realizacji pomyślnych strategii inwestycyjnych.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).