Czy płacić podatek od odsetek

Jako samozatrudniony mam rachunek firmowy w banku, z którego reguluję zobowiązania związane z działalnością gospodarczą. Czasami trzymam tam nadwyżki finansowe i bank nalicza odsetki. Czy powinienem od nich płacić podatek?

Tak

Za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej trzeba uznać i w konsekwencji zaksięgować go w kolumnie 8 - Pozostałe przychody księgi przychodów i rozchodów, odsetki od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością. Dotyczy to zarówno bieżącego rachunku, jak i innych rachunków - np. lokat, rezerw, funduszy przeznaczonych na określone cele. O ile więc w przypadku oszczędności czy środków płatnych na każde żądanie (tzw. a vista) osób prywatnych pobierany jest podatek od oszczędności (tzw. podatek Belki) - ryczałtowo w wysokości 19 proc. od uzyskanego dochodu (odsetek), a płatnikiem i rozliczającym się z fiskusem jest sam bank, o tyle w przypadku rachunków firmowych bank nie ma prawa do potrącania tego podatku. Natomiast sam podatnik musi odsetki takie ująć w księdze przychodów (pod datą ich zarachowania na rachunku bankowym) i uwzględnić zarówno dla celów miesięcznej zaliczki na podatek, jak i ustalenia rocznego zobowiązania podatkowego od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Podstawa prawna

• Art. 14 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy wierzytelność jest przychodem

Kontrahent nie uregulował należności, w związku z czym przychód został pomniejszony z tytułu nieściągalnych wierzytelności. Obecnie syndyk przesłał część należnej mi kwoty. Czy trzeba ponownie skorygować przychód?

Tak

A ściślej skorygować należy koszt uzyskania przychodu. Zgodnie bowiem z art. 23 ustawy o PIT nie uważa się za koszt uzyskania przychodów wartości zwróconych wierzytelności, które zostały odpisane jako nieściągalne albo na które utworzono rezerwy zaliczone uprzednio do kosztów uzyskania przychodów.

Korekta powinna polegać na wpisaniu do kol. 13 podatkowej księgi przychodów i rozchodów (pozostałe wydatki) kwoty otrzymanej od syndyka - ze znakiem minus albo na czerwono, w zależności od tego, którą metodę stosuje podatnik.

Podstawa prawna

• Art. 23 ust. 1 pkt 7 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy wliczyć przychód ze sprzedaży biurka

Sprzedałem biurko, które nabyłem wcześniej za 1850 zł, i zakup wliczyłem w koszty. Czy kwota uzyskana ze sprzedaży jest przychodem z działalności?

Tak

Za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej trzeba uznać przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku będących środkami trwałymi lub elementami wyposażenia, jeśli ich wartość początkowa przekraczała 1,5 tys. zł.

W prywatnym (poza działalnością gospodarczą) obrocie sprzedaż rzeczy używanych jest zwolniona z podatku. Uznawana za używaną jest rzecz, która była w posiadaniu podatnika co najmniej pół roku. Podobnie rzecz się ma z nieruchomością (np. lokalem użytkowym), z tym że przez używaną rozumie się taką, która była w posiadaniu podatnika przynajmniej przez pięć lat.

W przypadku składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej, jak już stwierdziliśmy, rzecz ma się inaczej. Przychód z ich sprzedaży trzeba doliczyć do przychodu z działalności gospodarczej. Na nic zda się tu zresztą uprzednie (przed podjęciem decyzji o zbyciu) wycofanie ich ze składników majątku firmy i przekazanie na potrzeby własne. Zgodnie bowiem z przepisem art. 10 ust. 2 pkt 3 takie składniki traktuje się jak związane z działalnością gospodarczą, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia nie upłynęło sześć lat.

Jednak za przychód z działalności nie uznaje się składników wyposażenia o wartości do 1,5 tys. zł. Ich sprzedaż lub zbycie w jakiejkolwiek formie, jeśli nawet powoduje powstanie dochodu, nie ma konsekwencji w postaci obowiązku doliczenia go do dochodu z działalności gospodarczej. Oznacza to, że jeśli od nabycia do momentu sprzedaży nastąpiło co najmniej pół roku, dochód taki jest z podatku zwolniony. Tylko gdyby sprzedaż następowała wcześniej, trzeba by dochód opodatkować, ale poza działalnością gospodarczą.

Podstawa prawna

• Art. 14 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).