ORZECZENIE

W wyniku kontroli stwierdzono, że podatnik, prowadząc działalność handlową, nie wykazywał zaliczek na PIT w odpowiedniej wysokości, a także nie rejestrował sprzedaży za pomocą kas rejestrujących oraz wykazywał marżę ujemną. Na tej podstawie organy podatkowe stwierdziły, że księgi prowadzone przez podatnika są nierzetelne i nie mogą być podstawą ustalenia podstawy opodatkowania PIT.

W związku z tym określiły tę podstawę w drodze oszacowania na podstawie art. 23 par. 1 Ordynacji podatkowej. Szacunku dokonano na podstawie średniej marży ważonej.

Podatnik wniósł skargę do WSA, wskazując, że oszacowana marża jest zawyżona. Sąd oddalił skargę. Nie znalazł bowiem podstaw do uznania, że decyzja narusza przepisy prawa. Podatnik prowadził księgi podatkowe w sposób nierzetelny, więc organy prawidłowo dokonały określenia podstawy opodatkowania w drodze oszacowania.

Sygn. akt I SA/Sz 378/08

Więcej: www.deloitte.com/pl/tax24