ORZECZENIE

Z wyroku WSA w Rzeszowie wynika, że podatnicy akcyzy muszą sprawdzać, komu sprzedają olej opałowy. Zgodnie z przepisami, aby skorzystać z ulgi podatkowej, jaką jest obniżona stawka na olej opałowy, podatnik dokonujący sprzedaży olejów musi uzyskać od nabywcy oświadczenie o przeznaczeniu nabywanych wyrobów.

Niższą stawką opodatkowane są jedynie oleje przeznaczone na cele opałowe. Różnica między obniżoną stawką akcyzy dla olejów opałowych a stawką podstawową jest znacząca. Obniżona stawka wynosi bowiem 233 zł od 1 tys. litrów oleju, a podstawowa - 2 tys. zł od 1 tys. litrów wyrobu.

Stawki akcyzy na olej opałowy zostały określone w art. 65 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 29, poz. 257 z późn. zm.), natomiast obniżone stawki akcyzy zostały ustalone w rozporządzeniu ministra finansów (Dz.U. nr 87, poz. 825 z późn. zm.). Ponadto obowiązkiem podatnika jest samoobliczenie, zadeklarowanie i zapłata należnego podatku w terminie.

W omawianej sprawie podatnik sprzedał olej opałowy, stosując obniżoną stawkę akcyzy nabywcom, którzy nie istnieli. Dane określone na fakturach VAT nie znajdowały bowiem potwierdzenia w rzeczywistości. Jak uznały organy podatkowe, a następnie potwierdził sąd, niedopełnienie wymogów określonych w przepisach powoduje, że podatnik nie może skorzystać z ulgi podatkowej, czyli nie może zastosować obniżonej stawki akcyzy.

Sąd przyznał rację pełnomocnikowi. Uznał, że przepisy nie nakładają na sprzedawcę obowiązku sprawdzenia tożsamości nabywcy, ale nie oznacza to, że sprzedawca może bezkrytycznie przyjmować dane podawane przez nabywcę. Tylko uzyskanie wiarygodnego oświadczenia złożonego na fakturze lub dołączenie go do kopii faktury lub paragonu pozwalało na zastosowanie niższej stawki.

Skoro sprzedawca posiadał faktury nieodpowiadające rzeczywistości, to - zdaniem sądu - organy właściwie określiły, że miał on obowiązek zastosować stawkę akcyzy w wysokości 1180 zł od 1 tys. litrów oleju przeznaczonej dla olejów napędowych.

Sygn. akt III SA/Wa 2887/08

JAKIE DANE POWINNO ZAWIERAĆ OŚWIADCZENIE OD NABYWCY OLEJU

• Imię i nazwisko nabywcy

• PESEL

• NIP

• Adres zamieszkania nabywcy

• Określenie ilości nabywanego oleju opałowego

• Określenie ilości posiadanych urządzeń grzewczych i adresu, gdzie one się znajdują

• Wskazanie rodzaju i typu urządzeń grzewczych

• Datę i miejsce wystawienia oświadczenia

• Podpis składającego oświadczenie