Skarżący jest właścicielem gospodarstwa rolnego. Przez jego teren ma przebiegać linia energetyczna wysokiego napięcia. W związku z planowaną inwestycją rolnik podpisał umowę o ustanowienie służebności przesyłu na należącej do niego działce. Została ona zawarta na czas nieokreślony, a jej przedmiotem jest prawo do korzystania z nieruchomości w celu budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej. W zamian skarżący otrzymał jednorazowe świadczenie w wysokości 6400 zł. Spór dotyczył tego, czy powinien od niego zapłacić podatek dochodowy.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) odszkodowania z tytułu ustanowienia służebności gruntowej wypłacone posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód) są zwolnione z podatku.

Sąd wyjaśnił, że istotne w sprawie jest ustalenie, czy zmiana kodeksu cywilnego i wprowadzenie od 3 sierpnia 2008 r. obok służebności gruntowych nowej instytucji – służebności przesyłu – ma wpływ na możliwość skorzystania z powyższego zwolnienia z PIT.

Z art. 3051 Kodeksu cywilnego wynika, że nieruchomość można obciążyć służebnością przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować urządzenia służące m.in. do doprowadzania energii elektrycznej i korzystać z nich. Wprowadzenie przepisu jednoznacznie pozwalającego na ustanowienie służebności przesyłu miało rozwiązać wątpliwości dotyczące stosowania przepisów o służebności gruntowej do tzw. inwestycji liniowych.

Sąd stwierdził, że służebność przesyłu jest odmianą służebności gruntowej. Dodał, że zastąpienie w prawie cywilnym służebności gruntowej służebnością przesyłu ustanawianą w związku z budową lub użytkowaniem urządzeń (sieci) nie zmieniło ani celu, ani treści tych służebności. Oznacza to – orzekł WSA – że zwolnienie podatkowe przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o PIT od 3 sierpnia 2008 r. odnosi się także do ustanawianych służebności przesyłu. Wyrok jest nieprawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Białymstoku z 23 stycznia 2013 r., sygn. akt I SA/Bk 434/12.