Skarżąca spółka jest wieczystym użytkownikiem gruntu, na którym znajduje się budynek. W deklaracjach dotyczących podatku od nieruchomości za lata 2008–2010. wykazała daninę do zapłaty. Następnie dwukrotnie składała korekty deklaracji, po czym zwróciła się do gminnego organu podatkowego (prezydenta miasta) o stwierdzenie nadpłaty za wszystkie powyższe lata. W korektach deklaracji wykazała, że część powierzchni gruntu i budynku nie była związana z prowadzoną działalnością gospodarczą i w efekcie powinny zostać opodatkowane niższą stawką. Prezydent miasta się z tym nie zgodził.

Sąd nie zajmował się jednak kwestiami merytorycznymi, tylko proceduralnymi – czy organ podatkowy w prawidłowy sposób rozstrzygnął w sprawie nadpłaty podatku. WSA wyjaśnił, że spółka jako osoba prawna miała obowiązek złożyć prezydentowi miasta deklaracje dotyczące podatku od nieruchomości. Zobowiązanie podatkowe w tym przypadku powstaje z mocy prawa.

Kwota podatku może zostać podwyższona lub obniżona w przypadku, gdy powstaną okoliczności mające wpływ na jego wysokość. Wtedy podatnik może skorygować deklarację i należność z niej wynikającą. Może to zrobić również w przypadku wadliwego obliczenia wysokości podatku lub zapłaty go, mimo że nie było takiego obowiązku. Jeśli podatek nienależny lub zawyżony został zapłacony, podatnik może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty wraz ze skorygowanymi deklaracjami. Sąd podkreślił, że jeśli organ nie ma wątpliwości co do tego, że korekta deklaracji jest zasadna i prawidłowa, to zwraca pieniądze i nie musi wydawać decyzji stwierdzającej nadpłatę. Jeśli jednak uzna, że nadpłata nie powstała, to ma obowiązek przeprowadzenia postępowania podatkowego i wydania decyzji określającej prawidłową wysokość zobowiązania. Dopiero po decyzji wymiarowej może wydać decyzję dotyczącą nadpłaty.

W omawianej sprawie prezydent nie mógł więc wyliczyć wysokości podatku należnego w uzasadnieniu decyzji o odmowie stwierdzenia nadpłaty. Miał obowiązek najpierw przeprowadzić postępowanie podatkowe, a dopiero później mógł rozstrzygać o nadpłacie. Z wyroku wynika, że będzie musiał podjąć działania zgodne z tą procedurą. Wyrok jest nieprawomocny.

Podatnik może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty wraz ze skorygowanymi deklaracjami

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Rzeszowie z 15 stycznia 2013 r., sygn. akt I SA/Rz 1064/12.