Skarżącym był polski rezydent, który ma 14 proc. udziałów w spółce z o.o. (spółka 1). Do pozostałych wspólników należy odpowiednio 37 proc., 20 proc. i 29 proc. Wszyscy zamierzają wnieść aportem należące do nich udziały w spółce 1 do innej spółki z o.o. (spółka 2). Wniosą je w tym samym czasie jednym aktem notarialnym. W rezultacie spółka 2 uzyska 100 proc. głosów w spółce 1. Wszyscy udziałowcy spółki 1 otrzymają w zamian udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki 2.

Problem polegał na tym, czy skarżący będzie musiał zapłacić podatek dochodowy. Jak wynika z art. 24 ust. 8a pkt 1 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), jeśli w wyniku wymiany udziałów spółka, do której wnoszony jest aport, uzyska bezwzględną większość głosów w spółce, której udziały są wnoszone, to transakcja jest neutralna podatkowo. Jednak zdaniem ministra finansów transakcję wymiany udziałów należy rozpatrywać indywidualnie w odniesieniu do każdego wspólnika. Dlatego uznał, że u skarżącego powstanie przychód do opodatkowania, ponieważ po wniesieniu przez niego udziałów (14 proc.) spółka 2 nie otrzyma w zamian większości głosów w spółce 1.

Sąd nie zgodził się z tą interpretacją. Orzekł, że w opisanym przypadku nie powstanie przychód u skarżącego. Minister pominął bowiem w interpretacji przepis art. 8 pkt 1 dyrektywy Rady 90/434/EWG. Wynika z niego, że wymiana udziałów nie jest opodatkowana.

Sąd dodał, że stanowisko ministra jest też niezgodne z preambułą dyrektywy. Wskazał również, że identyczne rozstrzygnięcie wydał 26 października 2012 r. (sygn. akt III SA/Wa 487/12). Wyrok jest nieprawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Warszawie z 9 listopada 2011 r., sygn. akt III SA/Wa 486/12.