Spór w sprawie sprowadzał się do rozstrzygnięcia, czy zawody psychoanalityka oraz psychoterapeuty są zawodami medycznymi, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej i w efekcie czy szkolenia dla tych grup zawodowych są zwolnione z VAT.

Skarżącym było PTP, które wyjaśniło, że organizuje szkolenia dla swoich członków oraz osób z zewnątrz. Członkami PTP są psychoanalitycy oraz psychoterapeuci, których działalność nie jest regulowana prawnie. Zdaniem skarżącego nie jest to jednak powód do pozbawienia towarzystwa prawa do zwolnienia z VAT, gdyż wszystkie przesłanki, wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn.zm.), zostały spełnione. Przepis ten przewiduje zwolnienie z VAT usług świadczonych przez niezależne grupy osób na rzecz swoich członków.

Sąd przesądził spór na korzyść skarżącego. Wyjaśnił, że jednym z warunków zwolnienia jest to, aby członkowie niezależnej grupy osób (np. stowarzyszenia, jak w omawianym przypadku) byli podatnikami zwolnionymi z VAT lub wyłączonym spod opodatkowania. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy o VAT zwolnione są usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej. Sąd po przeanalizowaniu tego ostatniego przepisu stwierdził, że zawody psychoanalityka i psychoterapeuty spełniają definicje zawodów medycznych. Usługi świadczone przez te osoby są więc zwolnione z VAT.

Wyrok jest nieprawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Warszawie z 28 sierpnia 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 3226/11.