W sprawie podatnikowi przysługiwało wraz z inną osobą spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Postanowił znieść współwłasność w ten sposób, że otrzyma na własność prawo do lokalu bez spłaty, ale przejmie cały kredyt zaciągnięty na nieruchomości. Drugi współwłaściciel był dla podatnika obcą osobą.

Organy podatkowe twierdziły, że w takiej sytuacji nabywca prawa do lokalu musi zapłacić podatek po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku w III grupie podatkowej. Podstawą opodatkowania będzie wartość prawa do lokalu, w części przekraczającej wartość udziału we współwłasności, który przed jej zniesieniem przysługiwał nabywcy. Zaciągnięty kredyt nie zmniejszy podatku.

Według podatnika z przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn wynika, że podstawą opodatkowania jest tylko czysta wartość nabytej rzeczy. Natomiast zgodnie z ustawą o księgach wieczystych funkcją hipoteki jest zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych przez obciążenie nieruchomości. Podatnik dochodził swoich racji aż przed NSA i sprawę wygrał. Sąd podkreślił, że hipoteka jest ciężarem, więc obniża wartość nabytego prawa do lokalu.

Wyrok jest prawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 18 maja 2012 r., sygn. akt II FSK 2158/10.