Skarżącą w rozpatrywanej sprawie była uczelnia. Wyjaśniła, że student zapisał się na zajęcia oraz wpłacił kwotę należną za cały semestr. Następnie zrezygnował ze studiów, a uczelnia ma mu zwrócić wpłacone wcześniej pieniądze. Spór dotyczył tego, za jaki okres skarżąca będzie musiała skorygować swoje przychody. Jej zdaniem przychód będzie mogła skorygować o kwotę wpłaconą przez studenta, a następnie mu zwróconą za okres, w którym dokonano zwrotu. Organ podatkowy uznał natomiast, że przychód będzie można skorygować nie w momencie zwrotu, ale w dacie powstania tego przychodu pierwotnie, czyli gdy stanowił on przychód należny.

Sąd uznał, że w omawianej sytuacji obowiązek korekty powstaje w momencie dokonania zwrotu kwoty należnej za studia w danym semestrze. Zgodził się więc z fiskusem, że korektę trzeba zrobić w okresie podatkowym, w którym wykazany został pierwotnie przychód należny.

Momentem powstania przychodu jest dzień wystawienia faktury lub uregulowania należności

WSA we Wrocławiu uzasadnił, że w art. 12 ust. 3a ustawy o CIT ustawodawca wskazał zdarzenia, z którymi należy wiązać moment powstania przychodu. Jest to dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. Późniejsze zdarzenia – dodał sąd – mogą jedynie zmieniać wysokość przychodu (kwoty należnej podatnikowi) bez wpływu na moment powstania przychodu. Do tego okresu powinna więc również odnosić się korekta przychodu.

Wyrok jest nieprawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA we Wrocławiu z 11 kwietnia 2012 r., sygn. akt I SA/Wr 240/12.