Skarżącym był bank, który wynajmuje od właścicieli nieruchomości lokale użytkowe. W lokalach tych zakładane są oddziały banku. Umowy podpisywane są zwykle na kilka, a nawet 10 lat. Część oddziałów przynosi jednak straty. Bank zawiera więc z najemcami polubowne porozumienia, na mocy których wypłaca wynajmującym odszkodowania za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu oraz za skrócenie okresu wypowiedzenia. Skarżący chciał wiedzieć, czy wypłacone odszkodowania może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. W jego ocenie ma taką możliwość, ponieważ odszkodowania ponoszone są w celu zabezpieczenia źródła przychodów. Ponadto są ekonomicznie uzasadnione, ponieważ bank zmniejsza swoje straty.

Sąd podzielił stanowisko skarżącego banku. Sędzia Jolanta Sokołowska uzasadniała, że kwota wypłacona w związku z przedwczesnym rozwiązaniem umowy najmu lokalu została poniesiona w celu zabezpieczenia źródła przychodów banku. Wyjaśniła, że na przychody banku należy spojrzeć całościowo, a nie tylko na przychody poszczególnych oddziałów. W efekcie zamknięcia nierentownych oddziałów przychody całego banku będą większe, ponieważ nie będą pomniejszane o straty generowane przez te oddziały. Odszkodowania spełniają więc warunek zaliczenia ich do kosztów. Wyrok jest nieprawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Warszawie z 12 kwietnia 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 2349/11.