Skarżąca była studentką. Złożyła w sierpniu 2011 r. do naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Zaświadczenie było jej potrzebne do uzyskania stypendium na uczelni. Oświadczyła też, że w 2010 roku nigdzie nie pracowała, nie zawierała umów w sprawie zatrudnienia i nie uzyskała żadnych dochodów. Wcześniej jednak powiadomiła urząd skarbowy o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na poświadczeniu nieprawdy w dokumencie PIT-11 za 2010 r. Wynikało z niego, że w 2010 r. osoba o tych samych inicjałach co skarżąca była zatrudniona w ośrodku wypoczynkowym. Identyczne zawiadomienia skierowała również do Prokuratury Rejonowej i ZUS.

Naczelnik urzędu skarbowego odmówił wydania zaświadczenia. Skarżąca złożyła więc skargę do sądu. Twierdziła, że urząd nie załatwił sprawy zawiadomienia, które zostało złożone kilka miesięcy przed złożeniem wniosku o wydanie zaświadczenia o dochodach. Nie poinformował jej też o niezałatwieniu sprawy. Przewlekłość postępowania doprowadziła w efekcie do utraty prawa do stypendium socjalnego na uczelni.

Sąd przyznał, że naczelnik urzędu skarbowego nie miał podstaw do odmowy wydania zaświadczenia o dochodach. Wyjaśnił, że zgodnie z art. 306i Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) organ podatkowy na wniosek podatnika wydaje zaświadczenie o wysokości jego dochodu lub obrotu. W zaświadczeniach dotyczących wysokości dochodu stwierdza się wyłącznie, czy wnioskodawca jest lub nie jest podatnikiem podatku dochodowego.

W przypadku skarżącej organ nie miał powodu odmówić wydania zaświadczenia. Powodem takim nie mógł być brak informacji z ZUS lub prokuratury o sposobie rozpatrzenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Wystawca PIT-11 wskazał bowiem dwie umowy-zlecenia, ale wystawione na inną osobę. Skarżąca nie deklarowała też za 2010 rok żadnych dochodów do opodatkowania. Wyrok jest nieprawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Rzeszowie z 13 marca 2012 r., sygn. akt I SA/Rz 861/11.