Wyrok dotyczył ustalania podstawy opodatkowania w VAT w przypadku banku, który przeprowadza różnego rodzaju transakcje walutowe związane z instrumentami pochodnymi. Skarżący bank chciał wiedzieć, jak ustalać podstawę opodatkowania.

WSA w Warszawie wyjaśnił, że kwestii tej nie regulują ani przepisy krajowe, ani przepisy wspólnotowe. Dla rozstrzygnięcia sprawy istotne były więc tezy wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 14 lipca 1998 r. w sprawie C-172/96. W wyroku tym sąd określił szczególne zasady ustalania obrotu na transakcjach walutowych w przypadku, gdy przedsiębiorstwo zajmuje się takim obrotem profesjonalnie, nie otrzymuje bezpośrednio wynagrodzenia w postaci opłat lub prowizji oraz w ogóle utrudnione jest ustalenie wysokości wynagrodzenia. Trybunał uznał, że w takim przypadku podstawą opodatkowania transakcji wymiany walut jest całkowity wynik na tych transakcjach w danym okresie. Jeśli kwota ta jest dodatnia, stanowi jednocześnie obrót i wynagrodzenie podmiotu świadczącego usługę.

Z tezami tego wyroku zgodził się WSA w Warszawie. Orzekł, że w omawianej sprawie sytuacja jest analogiczna. Bank nie był w stanie określić wysokości wynagrodzenia, dokonuje wiele transakcji związanych z obrotem walutami przy okazji realizacji kontraktów na instrumentach pochodnych i stanowią one zabezpieczenie ryzyka walutowego. W rezultacie sąd orzekł, że podstawą opodatkowania w VAT może być tylko całkowity, dodatni wynik na transakcjach wymiany walut. Wyrok jest nieprawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Warszawie z 7 marca 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 1924/11.