Skarżąca spółka sprzedaje w prowadzonych sklepach na terenie wolnych obszarów celnych na lotnisku alkohol i odprowadzała akcyzę. Złożyła jednak wniosek o zwrot akcyzy od sprzedaży tych wyrobów. Naczelnik urzędu celnego odmówił zwrotu. Twierdził bowiem, że skarżąca, która sprzedaje alkohol podróżnym wylatującym poza obszar Wspólnoty, nie jest zwolniona z akcyzy tak jak eksporter. Skarżąca powoływała się na art. 82 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 108, poz. 626 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem w przypadku eksportu wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju, przysługuje zwrot akcyzy podmiotowi, który nabył te wyroby akcyzowe od podatnika i dokonał ich eksportu.

Sąd przyznał, że w przypadku skarżącej nie można zastosować tego zwolnienia, ponieważ nie jest ona eksporterem. Jest sprzedawcą alkoholu dla podróżnych wylatujących poza UE i może zostać zwolniona z akcyzy na podstawie par. 19 rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. z 2009 r. nr 32, poz. 228 z późn. zm.). Przepis ten wymaga jednak złożenia wniosku w określonym terminie. Ponieważ spółka nie dotrzymała terminu, musi zapłacić akcyzę.

Wyrok jest nieprawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok z 7 marca 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 2273 i 2274/11