Skarżąca spółka z o.o. posiadała niepodzielony zysk z lat ubiegłych. Podjęła jednak uchwałę o przeznaczeniu tego zysku na kapitał zapasowy. Następnie spółka przekształciła się w spółkę komandytową. Powstał problem, czy niepodzielony zysk jest przychodem wspólników. Spółka dowodziła, że nie, ponieważ zgodnie z ustawą nowelizującą ustawę o PIT (weszła w życie 1 stycznia 2009 r.) niepodzielony zysk jest przychodem wspólników w przypadku przekształcenia w spółkę komandytową, ale jedynie w sytuacji, gdy przychód powstał po 1 stycznia 2009 r. Co więcej, spółka twierdziła, że zysk przeznaczony na kapitał zakładowy został podzielony.

Z tymi twierdzeniami zgodził się NSA. Uzasadniał, że każdy dozwolony przepisami kodeksu spółek handlowych zysk spółki kapitałowej należy uznać za zysk podzielony. Ograniczenie niepodzielonych zysków jedynie do sytuacji, gdy zysk jest wypłacony w formie dywidendy, jest nieuprawnione. NSA przyznał też, że art. 14 ustawy nowelizującej ustawę o PIT (Dz.U. z 2008 r. nr 209, poz. 1316) przewiduje, że nowe przepisy mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od 1 stycznia 2009 r. A zatem rację miała spółka, która twierdziła, że jedynie do przychodów powstałych po tej dacie można mówić o konieczności opodatkowania wspólników w przypadku przekształcenia w spółkę komandytową.

Wyrok jest prawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 7 marca 2012 r., sygn. akt II FSK 1671/10